Trwa ładowanie...
Notowania

Raport roczny RR

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2021 (w tys. zł)2 020 (w tys. zł)2021 (w tys. EUR)2 020 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
406 027
363 787
88 701
81 308
Zysk brutto
24 422
19 709
5 335
4 405
Zysk netto, razem
20 062
16 066
4 383
3 591
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
35 494
438
7 754
98
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjne
-2 993
-980
-654
-219
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-29 948
-7 613
-6 542
-1 702
Przepływy pieniężne netto, razem
2 553
-8 155
558
-1 823
Aktywa, razem
130 424
123 642
28 357
26 792
Zobowiazania
64 312
54 352
13 983
11 778
Kapitał własny ogółem
66 112
69 290
14 374
15 015
Kapitał akcyjny
750
750
163
163
liczba akcji (w szt.
3 748 255
3 748 255
3 748 255
3 748 255
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR
5,35
4,29
1,17
0,96
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
17,64
18,49
3,83
4,01
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa