Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Eurotel SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2022-05-23
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2022-05-23
Tomasz Basiński
Wiceprezes Zarządu
2022-05-23
Krzysztof Stepokura
Prezes Zarządu
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
140 944
98 375
30 329
21 516
Zysk brutto
10 477
5 275
2 254
1 154
Zysk netto
8 529
4 242
1 835
928
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
13 204
7 796
2 841
1 705
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
17
-45
4
-10
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-3 023
-3 691
-650
-807
Przepływy pieniężne netto, razem
10 198
4 060
2 194
888
Aktywa, razem
216 705
188 557
46 578
40 460
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
124 451
101 609
26 749
21 803
Kapitał własny ogółem
92 254
86 948
19 829
18 657
Kapitał akcyjny
750
750
161
161
liczba akcji (w szt.
3 748 255
3 748 255
3 748 255
3 748 255
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR
2,28
1,13
0,49
0,25
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR
24,61
23,2
5,29
4,98
Wybrane dane finansowe ze Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego z sytuacji na koniec poprzedniego roku obrotowego wykazano w Raporcie kwaratalnym na str.3.Wybrane dane finansowe zawierajace podstawowe pozycje Jednostkowego Sprawozdania finansowego wykazano w Raporcie kwartalnym na str.12.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.