Trwa ładowanie...
Notowania

Raport roczny

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2021 (w tys. zł)2 020 (w tys. zł)2021 (w tys. EUR)2 020 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
16 116 465
16 109 126
3 528 586
3 624 263
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
226 086
234 343
49 500
52 723
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
174 406
143 019
38 185
32 177
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
137 013
110 221
29 998
24 798
Zysk (strata) netto
137 013
110 221
29 998
24 798
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
515 601
391 701
112 887
88 126
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej
-46 298,87
-173 076,5
-10 136,81
-38 939,1
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-470 649,39
-228 990,9
-103 045,36
-51 518,83
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-1 347,22
-10 366,78
-294,96
-2 332,34
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
139 163 286
139 163 286
139 163 286
139 163 286
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
139 163 286
139 163 286
139 163 286
139 163 286
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR
0,98
0,79
0,22
0,18
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR
0,98
0,79
0,22
0,18

Stan na dzień

2021 (w tys. zł)2 020 (w tys. zł)2021 (w tys. EUR)2 020 (w tys. EUR)
Aktywa
6 670 552
6 488 751
1 450 309
1 406 074
Zobowiązania długoterminowe
1 458 363
1 370 142
317 077
296 902
Zobowiązania krótkoterminowe
3 910 441
3 918 377
850 207
849 089
Kapitał własny
1 301 747
1 200 233
283 025
260 083
Kapitał podstawowy
139 163
139 163
30 257
30 156
Liczba akcji zwykłych
139 163 286
139 163 286
139 163 286
139 163 286
Rozwodniona liczba akcji zwykłych
139 163 286
139 163 286
139 163 286
139 163 286
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR
9,35
8,62
2,03
1,87
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR
9,35
8,62
2,03
1,87
Wypłacona dywidenda (w PLN / EUR
66 798,38
14 523,28
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR
0,48
0,1