Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport roczny

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2021 (w tys. zł)2020 (w tys. zł)2021 (w tys. EUR)2020 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
26 281 431
25 398 596
5 754 134
5 714 227
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
97 530
231 715
21 353
52 132

Zysk (strata) netto

2021 (w tys. zł)2020 (w tys. zł)2021 (w tys. EUR)2020 (w tys. EUR)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
638 196
556 662
139 728
125 239

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

2021 (w tys. zł)2020 (w tys. zł)2021 (w tys. EUR)2020 (w tys. EUR)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
3 099
678
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
139 163 286
139 163 286
139 163 286
139 163 286
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
139 163 286
139 163 286
139 163 286
139 163 286

Stan na dzień

2021 (w tys. zł)2020 (w tys. zł)2021 (w tys. EUR)2020 (w tys. EUR)
Aktywa
8 487 299
8 065 789
1 845 306
1 747 809
Zobowiązania długoterminowe
2 493 455
2 137 168
542 126
463 112
Zobowiązania krótkoterminowe
5 207 248
4 944 494
1 132 158
1 071 443
Kapitał własny
786 596
984 127
171 021
213 254
Kapitał podstawowy
139 163
139 163
30 257
30 156
Liczba akcji zwykłych
139 163 286
139 163 286
139 163 286
139 163 286
Rozwodniona liczba akcji zwykłych
139 163 286
139 163 286
139 163 286
139 163 286
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR
5,02
6,59
1,09
1,43
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR
5,02
6,59
1,09
1,43
Wypłacona dywidenda (w PLN / EUR
76 205,78
3 323
16 568,63
720,08
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR
0,55
0,02
0,12
0,01