Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny

Spółka
Eurocash SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny
Tytuł
za 1 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
Data utworzenia
2022-05-12
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2022-05-11
Jacek Owczarek
Członek Zarządu
2022-05-11
Katarzyna Kopaczewska
Członek Zarządu

DANE SKONSOLIDOWANE

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
6 527 891
5 812 095
1 411 344
1 277 580
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
1 661
33 620
359
7 390
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
39 209
65 876
8 477
14 481
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
50 335
70 912
10 883
15 587
Zysk (strata) netto
50 335
70 912
10 883
15 587
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
9 862
21 759
2 132
4 783
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej
43 289
43 828
9 359
9 634
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
26 400
63 405
5 708
13 937
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
7 027
2 182
1 519
480
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
139 163 286
139 163 286
139 163 286
139 163 286
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
139 163 286
139 163 286
139 163 286
139 163 286
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR
0,37
0,51
0,08
0,11
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR
0,37
0,51
0,08
0,11
Aktywa
8 436 501
8 487 299
1 813 326
1 845 306
Zobowiązania długoterminowe
2 731 858
2 493 455
587 181
542 126
Zobowiązania krótkoterminowe
4 969 121
5 207 248
1 068 054
1 132 158
Kapitał własny
735 523
786 596
158 092
171 021
Kapitał podstawowy
139 163
139 163
29 912
30 257
Liczba akcji zwykłych
139 163 286
139 163 286
139 163 286
139 163 286
Rozwodniona liczba akcji zwykłych
139 163 286
139 163 286
139 163 286
139 163 286
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR
4,65
5,02
1
1,09
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR
4,65
5,02
1
1,09
Wypłacona dywidenda (w PLN / EUR
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR

DANE JEDNOSTKOWE

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
3 954 761
3 617 761
855 028
795 235
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
80 788
2 641
17 466
580
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
43 534
19 112
9 412
4 201
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
33 979
16 805
7 346
3 694
Zysk (strata) netto
33 979
16 805
7 346
3 694
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
92 018
61 396
19 895
13 496
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej
32 182
31 578
6 958
6 941
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
45 178
27 726
9 768
6 095
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
14 658
2 092
3 169
460
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
139 163 286
139 163 286
139 163 286
139 163 286
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
139 163 286
139 163 286
139 163 286
139 163 286
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR
0,24
0,12
0,05
0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR
0,24
0,12
0,05
0,03
Aktywa
6 527 432
6 670 552
1 402 994
1 450 309
Zobowiązania długoterminowe
1 679 887
1 458 363
361 072
317 077
Zobowiązania krótkoterminowe
3 507 299
3 910 441
753 853
850 207
Kapitał własny
1 340 246
1 301 747
288 070
283 025
Kapitał podstawowy
139 163
139 163
29 912
30 257
Liczba akcji zwykłych
139 163 286
139 163 286
139 163 286
139 163 286
Rozwodniona liczba akcji zwykłych
139 163 286
139 163 286
139 163 286
139 163 286
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR
9,63
9,35
2,07
2,03
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR
9,63
9,35
2,07
2,03
Wypłacona dywidenda (w PLN / EUR
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR