Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny

Spółka
Eurocash SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny
Tytuł
za 3 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-07-01 do 2022-09-30
Data utworzenia
2022-11-10
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2022-11-10
Katarzyna Kopaczewska
Członek Zarządu
2022-11-10
Jacek Owczarek
Członek Zarządu

SKONSOLIDOWANE

3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
22 635 006
19 392 157
4 844 096
4 262 481
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
238 201
2 348
50 977
516
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
72 669
74 240
15 552
16 318
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
10 608
134 290
2 270
29 517
Zysk (strata) netto
10 608
134 290
2 270
29 517
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
607 471
576 927
130 004
126 811
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej
142 771
125 322
30 554
27 546
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
457 004
435 258
97 803
95 672
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
7 696
16 347
1 647
3 593
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
139 163 286
139 163 286
139 163 286
139 163 286
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
139 163 286
139 163 286
139 163 286
139 163 286
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR
0,02
1,01
0
0,22
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR
0,02
1,01
0
0,22
Aktywa
8 523 671
8 487 299
1 750 312
1 845 306
Zobowiązania długoterminowe
2 116 704
2 493 455
434 659
542 126
Zobowiązania krótkoterminowe
5 622 210
5 207 248
1 154 505
1 132 158
Kapitał własny
784 757
786 596
161 148
171 021
Kapitał podstawowy
139 163
139 163
28 577
30 257
Liczba akcji zwykłych
139 163 286
139 163 286
139 163 286
139 163 286
Rozwodniona liczba akcji zwykłych
139 163 286
139 163 286
139 163 286
139 163 286
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR
4,96
5,02
1,02
1,09
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR
4,96
5,02
1,02
1,09
Wypłacona dywidenda (w PLN / EUR
3 669,97
69 681,57
753,62
15 150,14
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR
0,03
0,5
0,01
0,11

JEDNOSTKOWE

3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
13 691 937
11 837 439
2 930 198
2 601 921
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
283 875
137 442
60 752
30 210
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
232 356
128 853
49 726
28 322
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
203 526
107 063
43 556
23 533
Zysk (strata) netto
203 526
107 063
43 556
23 533
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
425 409
376 813
91 041
82 825
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej
1 079
96 923
231
21 304
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
416 969
457 297
89 235
100 516
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
7 361
16 440
1 575
3 613
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
139 163 286
139 163 286
139 163 286
139 163 286
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
139 163 286
139 163 286
139 163 286
139 163 286
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR
1,46
0,77
0,31
0,17
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR
1,46
0,77
0,31
0,17
Aktywa
6 541 778
6 670 552
1 343 336
1 450 309
Zobowiązania długoterminowe
1 022 777
1 458 363
210 024
317 077
Zobowiązania krótkoterminowe
4 016 147
3 910 441
824 705
850 207
Kapitał własny
1 502 854
1 301 747
308 607
283 025
Kapitał podstawowy
139 163
139 163
28 577
30 257
Liczba akcji zwykłych
139 163 286
139 163 286
139 163 286
139 163 286
Rozwodniona liczba akcji zwykłych
139 163 286
139 163 286
139 163 286
139 163 286
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR
10,8
9,35
2,22
2,03
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR
10,8
9,35
2,22
2,03
Wypłacona dywidenda (w PLN / EUR
66 798,38
14 523,28
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR
0,48
0,1