Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport roczny

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2020 ( )2019 ( )2020 (w tys. EUR)2019 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
25 411 041,7
24 852 240,7
5 717 027,02
5 782 280,29
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
250 429,09
244 522,22
56 342,04
56 892,09
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
107 920,83
113 422,82
24 280,24
26 389,67
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
68 073,61
79 125,59
15 315,34
18 409,86
Zysk (strata) netto
68 073,61
79 125,59
15 315,34
18 409,86
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
556 662,3
683 148,76
125 239
158 945,73
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej
-300 697,43
-299 865,83
-67 651,51
-69 768,69
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-285 142,92
-433 171,92
-64 152,02
-100 784,53
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-29 178,05
-49 888,99
-6 564,54
-11 607,49
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
139 163 286,4
139 163 286
139 163 286,4
139 163 286
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
139 163 286
139 163 286
139 163 286
139 163 286
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR
0,44
0,5
0,1
0,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR
0,44
0,5
0,1
0,12
Aktywa
8 065 788,76
7 885 006,97
1 747 808,95
1 851 592,57
Zobowiązania długoterminowe
2 137 167,83
1 560 356,15
463 111,69
366 409,8
Zobowiązania krótkoterminowe
4 925 779,79
5 361 251,6
1 067 387,49
1 258 953,06
Kapitał własny
1 002 841,14
963 399,22
217 309,77
226 229,71
Kapitał podstawowy
139 163,29
139 163,29
30 155,87
32 678,94
Liczba akcji zwykłych
139 163 286
139 163 286,4
139 163 286
139 163 286,4
Rozwodniona liczba akcji zwykłych
139 163 286
141 963 286
139 163 286
141 963 286
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR
6,72
6,45
1,46
1,51
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR
6,72
6,32
1,46
1,48
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN / EUR
3 323
143 380,08
720,08
33 669,15
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR
0,02
1,03
0,01
0,24