Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny

Spółka
Eurocash SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny
Tytuł
za 2 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-04-01 do 2023-06-30
Data utworzenia
2023-08-29
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2023-08-29
Paweł Surówka
Prezes Zarządu
2023-08-29
Jacek Owczarek
Członek Zarządu

SKONSOLIDOWANE

półrocze / 2023 (w tys. )półrocze / 2022 (w tys. )półrocze / 2023 (w tys. EUR)półrocze / 2022 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
15 967 238
14 366 655
3 449 541
3 098 599
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
126 296
106 139
27 285
22 892
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
22 786
12 604
4 923
2 719
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
1 046
-31 144
226
-6 717
Zysk (strata) netto
1 046
-31 144
226
-6 717
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
425 370
275 989
91 896
59 525
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej
-79 331
-95 899
-17 138
-20 684
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-180 219
-134 382
-38 934
-28 984
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
165 821
45 707
35 824
9 858
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
139 163 286
139 163 286
139 163 286
139 163 286
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
139 648 188
139 163 286
139 648 188
139 163 286
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR
-0,1
-0,26
-0,02
-0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR
-0,1
-0,26
-0,02
-0,06
Aktywa
8 832 737
8 669 823
1 984 751
1 848 616
Zobowiązania długoterminowe
1 946 359
2 057 724
437 355
438 757
Zobowiązania krótkoterminowe
6 092 704
5 813 196
1 369 055
1 239 514
Kapitał własny
793 674
798 903
178 342
170 345
Kapitał podstawowy
139 163
139 163
31 271
29 673
Liczba akcji zwykłych
139 163 286
139 163 286
139 163 286
139 163 286
Rozwodniona liczba akcji zwykłych
139 648 188
139 163 286
139 648 188
139 163 286
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR
5,02
5,1
1,13
1,09
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR
5,01
5,1
1,13
1,09
Wypłacona dywidenda (w PLN / EUR
50 000
11 235,2
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR
0,36
0,08

JEDNOSTKOWE

półrocze / 2023 (w tys. )półrocze / 2022 (w tys. )półrocze / 2023 (w tys. EUR)półrocze / 2022 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
9 107 531
8 696 860
1 967 579
1 875 738
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
63 910
191 771
13 807
41 361
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
111 432
125 079
24 074
26 977
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
105 444
98 848
22 780
21 320
Zysk (strata) netto
105 444
98 848
22 780
21 320
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
-16 352
330 475
-3 533
71 277
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej
-22 425
-52 488
-4 845
-11 321
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
146 868
-234 772
31 729
-50 636
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
108 091
43 216
23 352
9 321
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
139 163 286
139 163 286
139 163 286
139 163 286
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
139 648 188
139 163 286
139 648 188
139 163 286
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR
0,76
0,71
0,16
0,15
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR
0,76
0,71
0,16
0,15
Aktywa
7 017 767
6 855 600
1 576 920
1 461 780
Zobowiązania długoterminowe
887 963
998 732
199 529
212 954
Zobowiązania krótkoterminowe
4 615 317
4 393 982
1 037 080
936 903
Kapitał własny
1 514 487
1 462 886
340 311
311 923
Kapitał podstawowy
139 163
139 163
31 271
29 673
Liczba akcji zwykłych
139 163 286
139 163 286
139 163 286
139 163 286
Rozwodniona liczba akcji zwykłych
139 648 188
139 163 286
139 648 188
139 163 286
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR
10,88
10,51
2,45
2,24
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR
10,85
10,51
2,44
2,24
Wypłacona dywidenda (w PLN / EUR
50 000
11 235,2
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR
0,36
0,08