Trwa ładowanie...
bDKgjnsl

Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Spółka
INC SA
Okres
Skonsolidowany raport roczny RS
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2017-03-21
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2017-03-21
Paweł Śliwiński
Prezes Zarządu
2017-03-21
Piotr Białowąs
Wiceprezes Zarządu
2017-03-21
Sebastian Huczek
Wiceprezes Zarządu
2017-03-21
Jadwiga Krajewska
Kancelaria Biegłego Rewidenta
2016 (w tys. zł)2015 (w tys. zł)2016 (w tys. EUR)2015 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży ogółem
16 978
17 270
3 880
4 127
Przychody ze sprzedaży usług i towarów
710
480
162
115
Zysk (strata) na sprzedaży usług i towarów
331
201
76
48
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
-2 363
610
-540
146
Zysk (strata) netto
-2 537
483
-580
115
Przepływy pieniężne netto z dzialałności operacyjnej
-2 109
-1 708
-482
-408
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym:
1 002
-489
229
-117
wpływy ze zbycia papierów wartosciowych
3 092
3 471
707
829
wydatki na zakup papierów wartościowych
2 665
3 939
609
941
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-295
4 152
-67
992
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
-1 402
1 955
-320
467
Aktywa razem
32 128
36 453
7 262
8 554
Zobowiązania
1 720
3 527
389
828
Rezerwy
53
35
12
8
Kapitał (fundusz) akcyjny
16 686
16 686
3 772
3 916
Kapitał własny
30 313
32 811
6 852
7 699
Zysk (strata) netto (zanualizowany
-2 537
483
-580
115
Liczba akcji
8 343 099
8 343 099
8 343 099
8 343 099
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR
-0,3
0,06
-0,07
0,01
Zysk (strata) rozwodniona na jedną akcję (zł/EUR
-0,3
0,06
-0,07
0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR
2,82
3,17
0,64
0,74
bDKgjnsT