Trwa ładowanie...
bDKpEtIR

Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
INC SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2020-05-19
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-05-19
Paweł Śliwiński
Prezes Zarządu
2020-05-19
Sebastian Huczek
Wiceprezes Zarządu

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży ogółem
4 431
1 265
1 008
294
Przychody ze sprzedaży usług
460
289
105
67
Zysk (strata) na sprzedaży usług
279
131
63
30
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
5 775
52
1 314
12
Zysk (strata) netto
4 993
-317
1 136
-74
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-362
-703
-82
-164
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym:
1 335
221
304
51
wpływy ze zbycia papierów wartościowych
2 345
920
533
214
wydatki na zakup papierów wartościowych
1 014
775
231
180
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-85
-7
-19
-2
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
888
-489
202
-114
Aktywa razem
34 537
27 143
7 587
6 310
Zobowiązania
3 501
1 848
769
430
Rezerwy
154
957
34
222
Kapitał (fundusz) akcyjny
16 686
16 686
3 665
3 879
Kapitał własny
27 973
23 094
6 145
5 369
Zysk (strata) netto (zanualizowany
4 569
-4 326
1 039
-1 007
Liczba akcji
8 343 099
8 343 099
8 343 099
8 343 099
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR
0,55
-0,52
0,12
-0,12
Zysk (strata) rozwodniona na jedną akcję (zł/EUR
0,55
-0,52
0,12
-0,12
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR
2,45
1,79
0,54
0,42

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży ogółem
6 026
798
1 371
186
Przychody ze sprzedaży usług
199
183
45
43
Zysk (strata) na sprzedaży usług
111
104
25
24
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
5 306
-162
1 207
-38
Zysk (strata) netto
4 776
-207
1 086
-48
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-141
-403
-32
-94
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym:
1 041
361
237
84
wpływy ze zbycia papierów wartościowych
1 047
590
238
137
wydatki na zakup papierów wartościowych
5
224
1
52
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-264
-7
-60
-2
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
636
-49
145
-11
Aktywa razem
18 945
15 595
4 162
3 626
Zobowiązania
1 374
1 492
302
347
Rezerwy
8
73
2
17
Kapitał (fundusz) akcyjny
16 686
16 686
3 665
3 879
Kapitał własny
17 546
14 013
3 854
3 258
Zysk (strata) netto (zanualizowany
2 600
-4 687
591
-1 091
Liczba akcji
8 343 099
8 343 099
8 343 099
8 343 099
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR
0,31
-0,56
0,07
-0,13
Zysk (strata) rozwodniona na jedną akcję (zł/EUR
0,31
-0,56
0,07
-0,13
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR
2,1
1,68
0,46
0,39
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł/EUR
0
0
0
0
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
bDKpEtJz