Trwa ładowanie...
bDKggbFh

Notowania

Raport roczny R

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-05-18
Paweł Śliwiński
Prezes Zarządu
2020-05-18
Sebastian Huczek
Wiceprezes Zarządu
2020-05-18
Wojciech Iwaniuk
Członek Zarządu
2020-05-18
Sonia Pietrzyńska
Kancelaria Rachunkowa Denarius Sp. z o.o.
2019 (w tys. zł)2018 (w tys. zł)2019 (w tys. EUR)2018 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży ogółem
3 813
3 708
886
869
Przychody ze sprzedaży usług i towarów
935
615
217
144
Zysk (strata) na sprzedaży usług i towarów
583
387
136
91
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
-2 771
-4 943
-644
-1 158
Zysk (strata) netto
-2 383
-5 236
-554
-1 227
Przepływy pieniężne netto z dzialałności operacyjnej
-1 330
-857
-309
-201
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym:
1 506
869
350
204
wpływy ze zbycia papierów wartosciowych
1 361
1 878
316
440
wydatki na zakup papierów wartościowych
634
952
147
223
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
16
-32
4
-7
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
192
-20
45
-5
Aktywa razem
14 419
15 780
3 386
3 670
Zobowiązania
1 624
1 482
381
345
Rezerwy
9
61
2
14
Kapitał (fundusz) akcyjny
16 686
16 686
3 918
3 880
Kapitał własny
12 769
14 220
2 998
3 307
Liczba akcji
8 343 099
8 343 099
8 343 099
8 343 099
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR
-0,29
-0,63
-0,07
-0,15
Zysk (strata) rozwodniona na jedną akcję (zł/EUR
-0,29
-0,63
-0,07
-0,15
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR
1,53
1,7
0,36
0,4
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł/EUR
0
0
0
0
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
bDKggbFP