Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport roczny

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-08-26
Przemysław Skrzydlak
Prezes Zarządu
2021 (w tys. zł)2020 (w tys. zł)2021 (w tys. EUR)2020 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży
186 526
184 580
41 267
42 459
Zysk (strata) ze sprzedaży
-14 887
-4 694
-3 294
-1 080
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-11 003
-1 720
-2 434
-396
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-13 059
-5 735
-2 889
-1 319
Zysk (strata) netto
-11 254
-4 533
-2 490
-1 043
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
3 555
34 208
787
7 869
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-9 439
-2 691
-2 088
-619
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-6 455
-17 661
-1 428
-4 063
Przepływy pieniężne netto – razem
-12 339
13 857
-2 730
3 187
Średnioważona liczba akcji (tys. szt.
1 267
1 267
1 267
1 267
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
-8,88
-3,58
-1,97
-0,82
Aktywa/Pasywa razem
191 004
192 630
41 837
42 407
Aktywa trwałe
119 312
124 649
26 134
27 441
Aktywa obrotowe
71 692
67 981
15 703
14 966
Kapitał własny
96 918
108 067
21 229
23 791
Zobowiązania razem
94 086
84 563
20 608
18 616
Zobowiązania długoterminowe
47 386
59 014
10 379
12 992
Zobowiązania krótkoterminowe
46 700
25 549
10 229
5 625
Liczba akcji (tys. szt.
1 267
1 267
1 267
1 267
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR
76,49
85,29
16,76
18,78