Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Grupa Kęty SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2021-10-20
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-10-20
Dariusz Mańko
Prezes Zarządu
2021-10-20
Rafał Warpechowski
Członek Zarządu
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KĘTY S.A. wg MSSF

POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży
3 380 951
2 636 758
741 681
593 597
Zysk z działalności operacyjnej
583 361
421 539
127 972
94 898
Zysk przed opodatkowaniem
576 655
405 204
126 501
91 221
Zysk netto
466 730
333 409
102 387
75 058
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej
466 299
333 220
102 292
75 016
Całkowity dochód (strata) netto
483 358
333 455
106 034
75 069
Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej
482 927
333 266
105 940
75 026
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
323 678
485 282
71 005
109 249
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-130 894
-95 474
-28 714
-21 493
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-252 163
-222 227
-55 317
-50 029
Przepływy pieniężne netto, razem
-59 379
167 581
-13 026
37 726
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
48,36
34,73
10,61
7,82
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
48,31
34,7
10,6
7,81
POZYCJE BILANSU
Aktywa razem
3 298 671
2 888 884
712 010
626 004
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1 651 275
1 301 948
356 424
282 124
Zobowiązania długoterminowe
585 254
564 954
126 326
122 422
Zobowiązania krótkoterminowe
1 066 021
736 994
230 098
159 702
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej
1 646 642
1 586 274
355 424
343 736
Kapitał akcyjny
68 025
67 973
14 683
14 729
Liczba akcji (szt.
9 650 152
9 629 357
9 650 152
9 569 947
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
170,63
164,73
36,83
35,7
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
170,62
164,58
36,83
35,66
Dane dotyczące kwartalnej informacji finansowej Grupy Kęty S.A. wg MSSF

POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży
1 203 678
875 258
264 051
197 041
Zysk z działalności operacyjnej
514 647
306 036
112 898
68 896
Zysk brutto
511 382
299 121
112 182
67 339
Zysk netto
490 309
290 637
107 559
65 429
Całkowity dochód netto
494 789
290 194
108 542
65 330
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
382 537
200 910
83 917
45 230
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-29 064
-34 947
-6 376
-7 867
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-359 332
-58 141
-78 827
-13 089
Przepływy pieniężne netto, razem
-5 859
107 822
-1 285
24 273
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
50,85
30,29
11,15
6,82
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
50,8
30,27
11,14
6,81
POZYCJE BILANSU
Aktywa razem
1 398 324
1 181 494
301 825
256 023
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
675 081
530 501
145 715
114 956
Zobowiązania długoterminowe
276 339
282 987
59 647
61 322
Zobowiązania krótkoterminowe
398 742
247 514
86 067
53 635
Kapitał własny
723 243
650 993
156 110
141 066
Kapitał akcyjny
68 025
67 973
14 683
14 729
Liczba akcji (szt.
9 650 152
9 629 357
9 650 152
9 629 357
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
74,95
67,61
16,18
14,65
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
74,94
67,54
16,18
14,64
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.