Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport roczny SRR

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu

Pozycje rachunku zysków i strat, całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych

2020 (w tys. zł)2019 (w tys. zł)2020 (w tys. EUR)2019 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży
3 533 340
3 203 665
789 714
744 727
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
525 825
385 471
117 524
89 607
Zysk (strata) brutto
505 234
364 281
112 922
84 681
Zysk (strata) netto
430 518
295 908
96 222
68 787
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej
430 181
295 367
96 147
68 661
Całkowity dochód (strata) netto
430 946
305 246
96 318
70 958
Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej
430 609
304 705
96 243
70 832
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
636 620
562 827
142 287
130 835
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-143 871
-243 846
-32 156
-56 685
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-446 023
-316 070
-99 688
-73 474
Przepływy pieniężne netto, razem
46 726
2 911
10 443
677
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
44,8
30,9
10,01
7,18
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
44,72
30,85
10
7,17

Pozycje bilansu

2020 (w tys. zł)2019 (w tys. zł)2020 (w tys. EUR)2019 (w tys. EUR)
Aktywa razem
2 888 884
2 775 586
626 004
651 776
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1 301 948
1 299 449
282 124
305 142
Zobowiązania długoterminowe
564 954
559 781
122 422
131 450
Zobowiązania krótkoterminowe
736 994
739 668
159 702
173 692
Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej
1 586 274
1 474 805
343 736
346 320
Kapitał akcyjny
67 973
67 825
14 729
15 927
Liczba akcji
9 629 357
9 569 947
9 629 357
9 569 947
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
164,73
154,11
35,7
36,19
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
164,58
153,93
35,66
36,15
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa