Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport roczny SRR

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu

POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

2021 (w tys. zł)2020 (w tys. zł)2021 (w tys. EUR)2020 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży
4 597 575
3 533 340
1 004 386
789 714
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
746 048
525 825
162 982
117 524
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
732 905
505 234
160 110
112 922
Zysk (strata) netto
595 368
430 518
130 064
96 222
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej
594 638
430 181
129 905
96 147
Całkowity dochód (strata) netto
603 354
430 946
131 809
96 318
Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej
730
337
159
75
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
369 003
636 620
80 612
142 287
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-217 122
-143 871
-47 432
-32 156
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-199 299
-446 023
-43 539
-99 688
Przepływy pieniężne netto, razem
-47 418
46 726
-10 359
10 443
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
61,65
44,8
13,47
10,01
Rozwodniony zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującejna na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
61,51
44,72
13,44
10

POZYCJE BILANSU

2021 (w tys. zł)2020 (w tys. zł)2021 (w tys. EUR)2020 (w tys. EUR)
Aktywa razem
3 526 815
2 888 884
766 799
626 004
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1 757 372
1 301 948
382 087
282 124
Zobowiązania długoterminowe
548 313
564 954
119 214
122 422
Zobowiązania krótkoterminowe
1 209 059
736 994
262 873
159 702
Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej
1 768 390
1 586 274
384 483
343 736
Kapitał akcyjny
68 025
67 973
14 790
14 729
Liczba akcji
9 650 152
9 629 357
9 650 152
9 629 357
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
183,25
164,73
39,84
35,7
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
183,24
164,58
39,84
35,66
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa