Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Grupa Kęty SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2022-04-20
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2022-04-20
Dariusz Mańko
Prezes Zarządu
2022-04-20
Rafał Warpechowski
Członek Zarządu
Wybrane skonsolidowane dane finansowe

POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży
1 500 099
990 148
322 796
216 563
Zysk z działalności operacyjnej
229 248
162 445
49 330
35 530
Zysk przed opodatkowaniem
224 170
160 596
48 238
35 125
Zysk netto
175 175
137 431
37 695
30 059
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej
174 812
137 299
37 617
30 030
Całkowity dochód (strata) netto
191 709
146 667
41 253
32 079
Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej
191 346
146 535
41 174
32 050
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
84 658
98 675
18 217
21 582
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-86 303
-42 716
-18 571
-9 343
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-16 272
-11 473
-3 501
-2 509
Przepływy pieniężne netto, razem
-17 917
44 486
-3 855
9 730
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
18,11
14,26
3,9
3,12
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
18,11
14,24
3,9
3,12
POZYCJE BILANSU
Aktywa razem
3 868 383
3 526 815
831 463
766 799
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1 906 764
1 757 372
409 836
382 087
Zobowiązania długoterminowe
570 044
548 313
122 524
119 214
Zobowiązania krótkoterminowe
1 336 720
1 209 059
287 312
262 873
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej
1 960 933
1 768 390
421 479
384 483
Kapitał akcyjny
68 025
68 025
14 621
14 790
Liczba akcji (szt.
9 650 152
9 629 507
9 650 152
9 629 507
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
203,2
183,25
43,68
39,84
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
203,19
183,24
43,67
39,84
Wybrane jednostkowe dane finansowe

POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży
599 769
330 743
129 060
72 339
Zysk z działalności operacyjnej
111 452
21 726
23 983
4 752
Zysk brutto
109 138
19 537
23 485
4 273
Zysk netto
92 682
15 534
19 944
3 398
Całkowity dochód netto
99 166
16 655
21 339
3 643
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
7 020
-26 563
1 511
-5 810
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-29 568
-9 379
-6 363
-2 051
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
30 404
30 766
6 542
6 729
Przepływy pieniężne netto, razem
7 856
-5 176
1 690
-1 132
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
9,6
1,61
2,07
0,35
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
9,6
1,61
2,07
0,35
POZYCJE BILANSU
Aktywa razem
1 662 339
1 460 402
357 300
317 520
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
808 522
706 948
173 782
153 704
Zobowiązania długoterminowe
243 331
269 404
52 301
58 574
Zobowiązania krótkoterminowe
565 191
437 544
121 481
95 131
Kapitał własny
853 817
753 454
183 518
163 816
Kapitał akcyjny
68 025
68 025
14 621
14 790
Liczba akcji (szt.
9 650 152
9 629 507
9 650 152
9 629 507
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
88,48
78,08
19,02
16,98
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
88,47
78,07
19,02
16,97
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.