Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Spółka
Grupa Kęty SA
Okres
Skonsolidowany raport półroczny PSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2022-08-02
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2022-08-02
Dariusz Mańko
Prezes Zarządu
2022-08-02
Rafał Warpechowski
Członek Zarządu
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KĘTY S.A. wg MSSF

POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

półrocze / 2022 (w tys. zł)półrocze /2021 (w tys. zł)półrocze / 2022 (w tys. EUR)półrocze /2021 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży
3 148 569
2 141 245
678 176
470 893
Zysk z działalności operacyjnej
538 800
376 295
116 053
82 753
Zysk przed opodatkowaniem
521 676
372 097
112 365
81 830
Zysk netto
421 549
299 311
90 798
65 823
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej
420 808
299 081
90 639
65 773
Całkowity dochód (strata) netto
391 477
307 790
84 321
67 688
Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej
390 736
307 560
84 161
67 637
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
142 269
192 194
30 644
42 266
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-146 500
-87 417
-31 555
-19 224
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
19 330
-137 967
4 164
-30 341
Przepływy pieniężne netto, razem
15 099
-33 190
3 252
-7 299
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR
43,61
31,03
9,39
6,82
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR
43,6
30,99
9,39
6,81
POZYCJE BILANSU
Aktywa razem
4 184 409
3 526 815
893 990
766 799
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
2 527 202
1 757 372
539 931
382 087
Zobowiązania długoterminowe
708 318
548 313
151 331
119 214
Zobowiązania krótkoterminowe
1 818 884
1 209 059
388 601
262 873
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej
1 656 143
1 768 390
353 831
384 483
Kapitał akcyjny
68 025
68 025
14 533
14 790
Liczba akcji (szt.
9 650 152
9 650 152
9 650 152
9 650 152
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR
171,62
183,25
36,67
39,84
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR
171,6
183,24
36,66
39,84
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Grupy Kęty S.A. wg MSSF

POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

półrocze / 2022 (w tys. zł)półrocze /2021 (w tys. zł)półrocze / 2022 (w tys. EUR)półrocze /2021 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży
1 287 299
733 757
277 274
161 365
Zysk z działalności operacyjnej
671 967
454 836
144 736
100 026
Zysk brutto
663 882
453 124
142 995
99 649
Zysk netto
633 442
442 211
136 438
97 249
Całkowity dochód netto
621 624
446 019
133 893
98 087
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
10 290
271 793
2 216
59 772
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-50 481
-19 109
-10 873
-4 202
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
39 120
-233 751
8 426
-51 405
Przepływy pieniężne netto, razem
-1 071
18 933
-231
4 164
Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR
65,64
45,88
14,14
10,09
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR
65,64
45,82
14,14
10,08
POZYCJE BILANSU
Aktywa razem
2 250 668
1 460 402
480 850
317 520
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1 378 573
706 948
294 529
153 704
Zobowiązania długoterminowe
300 057
269 404
64 107
58 574
Zobowiązania krótkoterminowe
1 078 516
437 544
230 423
95 131
Kapitał własny
872 095
753 454
186 321
163 816
Kapitał akcyjny
68 025
68 025
14 533
14 790
Liczba akcji (szt.
9 650 152
9 650 152
9 650 152
9 650 152
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR
90,37
78,08
19,31
16,98
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR
90,36
78,07
19,31
16,97
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.