Trwa ładowanie...
Notowania

Raport roczny RR

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2020 (w tys. zł)2 019 (w tys. zł)2020 (w tys. EUR)2 019 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
142 305
174 676
31 806
40 605
Zysk/(Strata) na działalności operacyjnej
-53 655
-58 600
-11 992
-13 622
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem
192 513
316 179
43 028
73 499
Zysk/(Strata) netto Akcjonariuszy Jednostki Dominującej
81 356
276 390
18 184
64 250
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
-5 304
-49 984
-1 186
-11 619
Wpłaty od osób zadłużonych
35 904
41 415
8 025
9 627
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
513 698
195 791
114 814
45 514
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-515 610
-141 146
-115 242
-32 811
Zmiana stanu środków pieniężnych netto
-7 216
4 661
-1 613
1 083
Rozwodniony zysk na jedną akcję
4,22
14,3
0,94
3,32
Średnia liczba akcji ( w tys. szt
18 977
18 916
18 977
18 916
Zysk na jedną akcję
4,29
14,61
0,96
3,4

Stan na

2020 (w tys. zł)2 019 (w tys. zł)2020 (w tys. EUR)2 019 (w tys. EUR)
Aktywa razem
3 758 750
3 883 104
814 499
911 848
Zobowiązania długoterminowe
1 059 173
1 645 490
229 517
386 401
Zobowiązania krótkoterminowe
655 806
279 188
142 109
65 560
Kapitał własny
2 043 771
1 958 426
442 873
459 886
Kapitał akcyjny
19 011
18 972
4 120
4 455
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą
107,7
103,53
23,34
24,31
Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EUR w następujący sposób: - pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu; kurs ten wyniósł: za okres bieżący 4,4742 za okres porównawczy 4,3018 - pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego, kurs ten wyniósł: za okres bieżący 4,6148 za okres porównawczy 4,2585
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa