Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Kruk SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2022-04-28
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2022-04-28
Piotr Krupa
Prezes Zarządu
2022-04-28
Piotr Kowalewski
Członek Zarządu
2022-04-28
Adam Łodygowski
Członek Zarządu
2022-04-28
Urszula Okarma
Członek Zarządu
2022-04-28
Michał Zasępa
Członek Zarządu
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
544 851
383 070
117 243
83 784
Zysk na działalności operacyjnej
305 706
181 193
65 783
39 630
Zysk przed opodatkowaniem
265 378
151 316
57 105
33 095
Zysk netto Akcjonariuszy Jednostki Dominującej
243 933
127 355
52 490
27 855
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
117 105
196 676
25 199
43 017
Zakup pakietów wg cen wynikających z umowy
-262 014
-159 342
-56 381
-34 851
Wpłaty od osób zadłużonych
622 507
511 728
133 953
111 924
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-6 214
-3 000
-1 337
-656
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
10 781
-169 289
2 320
-37 026
Zmiana stanu środków pieniężnych netto
121 672
24 387
26 182
5 334
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR
12,4
6,54
2,67
1,43
Średnia liczba akcji (w tys. szt.
19 013
19 011
19 013
19 011
Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR
12,83
6,7
2,76
1,47
Stan na:
Aktywa razem
6 232 395
5 909 400
1 339 580
1 284 820
Zobowiązania długoterminowe
2 634 154
2 467 139
566 180
536 405
Zobowiązania krótkoterminowe
717 298
842 034
154 175
183 075
Kapitał własny
2 880 943
2 600 227
619 225
565 340
Kapitał akcyjny
19 013
19 013
4 087
4 134
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR
151,52
136,76
32,57
29,73

Dane Jednostki Dominującej:

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
49 832
44 071
10 723
9 639
Zysk/(Strata) na działalności operacyjnej
-17 677
-9 836
-3 804
-2 151
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem
259 802
146 885
55 905
32 126
Zysk/(Strata) netto Akcjonariuszy Jednostki Dominującej
243 933
127 355
52 490
27 855
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
-3 709
-2 706
-798
-592
Wpłaty od osób zadłużonych
9 116
9 057
1 962
1 981
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-17 760
-8 706
-3 822
-1 904
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
109 284
14 402
23 516
3 150
Zmiana stanu środków pieniężnych netto
87 815
2 990
18 896
654
Rozwodniony zysk na jedną akcję
12,4
6,54
2,67
1,43
Średnia liczba akcji ( w tys. szt
19 013
19 011
19 013
19 011
Zysk na jedną akcję
12,83
6,7
2,76
1,47
Stan na:
Aktywa razem
4 844 593
4 414 079
1 041 288
959 708
Zobowiązania długoterminowe
1 547 932
1 231 645
332 710
267 784
Zobowiązania krótkoterminowe
415 143
581 617
89 230
126 455
Kapitał własny
2 881 518
2 600 817
619 348
565 469
Kapitał akcyjny
19 013
19 013
4 087
4 134
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą
151,56
137,13
33,58
29,82
Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:pozycje dotyczące sprawozdania z zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu; kurs ten wyniósł: -za okres bieżący                                       4,6472-za okres porównawczy                             4,5721 pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego, kurs ten wyniósł: -za okres bieżący                                       4,6525-za okres porównawczy                             4,5994
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.