Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport roczny SRR

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2020 (w tys. zł)2019 (w tys. zł)2020 (w tys. EUR)2019 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów*
372 354
320 840
83 222
74 583
EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)*
69 729
46 014
15 585
10 696
Zysk/strata ze sprzedaży*
114 150
87 528
25 513
20 347
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)*
52 516
28 492
11 738
6 623
Zysk (strata) brutto*
54 367
28 404
12 151
6 603
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej
42 773
21 623
9 560
5 027
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej
574
-17 424
128
-4 050
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy
43 347
4 199
9 688
976
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy przypadający na Akcjonariuszy jednostki dominującej
39 439
8 349
8 815
1 941
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
56 942
61 551
12 727
14 308
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-37 619
47 320
-8 408
11 000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-61 583
-70 234
-13 764
-16 327
Przepływy pieniężne netto - razem
-42 260
38 637
-9 445
8 982
Średnioważona liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach
43 972 523
47 278 828
43 972 523
47 278 828
Zysk na jedną akcję**
0,9
0,18
0,2
0,04
Średnioważona liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach
43 972 523
47 278 828
43 972 523
47 278 828
Rozwodniony zysk na jedna akcję**
0,9
0,18
0,2
0,04