Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-09-08
Bartosz Kuźniar
Prezes Zarządu
2021-09-08
Tomasz Dotkuś
Wiceprezes Zarządu ds. finansowych

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

półrocze / 2021 (w tys. )półrocze / 2020 (w tys. )półrocze / 2021 (w tys. EUR)półrocze / 2020 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
158 681
108 078
34 896
24 335
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
47 098
28 031
10 358
6 311
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
42 086
25 426
9 255
5 725
Zysk (strata) netto
34 498
20 849
7 587
4 694
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
31 421
18 331
6 910
4 127
Zysk na akcję (PLN; EUR
1,75
1,02
0,38
0,23
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
1 384
-70 219
304
-15 810
Aktywa
769 475
741 527
170 208
160 685
Zobowiązania długoterminowe
244 902
166 623
54 172
36 106
Zobowiązania krótkoterminowe
124 028
196 705
27 435
42 625
Kapitał własny
400 545
378 199
88 600
81 953
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
403 393
381 208
89 230
82 606

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

półrocze / 2021 (w tys. )półrocze / 2020 (w tys. )półrocze / 2021 (w tys. EUR)półrocze / 2020 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
11 224
8 281
2 468
1 865
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-395
-363
-87
-82
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
46 909
56 750
10 316
12 778
Zysk (strata) netto
46 901
56 651
10 314
12 755
Zysk na akcję (PLN; EUR
2,61
3,15
0,57
0,71
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-17 335
-89 455
-3 812
-20 142
Aktywa
519 205
481 510
114 848
104 340
Zobowiązania długoterminowe
237 887
155 719
52 621
33 743
Zobowiązania krótkoterminowe
24 069
106 443
5 324
23 066
Kapitał własny
257 249
219 348
56 903
47 531
Dla pozycji I - VII oraz XIII - XVIII: - średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2021 - 30.06.2021 wynosił 4,5472 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie); - średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2020 - 30.06.2020 wynosił 4,4413 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie).                                                      Dla pozycji VIII - XII oraz XIX - XXII: - średni kurs EUR / PLN na dzień 30.06.2021 wynosił 4,5208;  - średni kurs EUR / PLN na dzień 31.12.2020 wynosił 4,6148.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.