Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport roczny SRR

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2020 (w tys. zł)2019 (w tys. zł)2020 (w tys. EUR)2019 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
190 993
285 859
42 688
66 451
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
35 314
80 952
7 893
18 818
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
25 630
75 723
5 728
17 603
Zysk (strata) netto
20 348
62 206
4 548
14 460
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
17 184
54 738
3 841
12 724
Zysk na akcję (PLN/EUR
0,95
3,04
0,21
0,71
Aktywa
741 527
688 357
160 685
161 643
Zobowiązania długoterminowe
166 623
202 260
36 106
47 496
Zobowiązania krótkoterminowe
196 705
118 762
42 625
27 888
Kapitał własny
378 199
367 335
81 953
86 259
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
381 208
366 793
82 606
86 132
Dla pozycji I - VI: - średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020 wynosił 4,4742 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie); - średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019 wynosił 4,3018 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie); Dla pozycji VII - XI: - średni kurs EUR / PLN na dzień 31.12.2020 wynosił 4,6148; - średni kurs EUR / PLN na dzień 31.12.2019 wynosił 4,2585;
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa