Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport roczny SRR

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2021 (w tys. zł)2020 (w tys. zł)2021 (w tys. EUR)2020 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaż
309 847
190 993
67 719
42 688
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
87 676
35 314
19 162
7 893
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
73 379
25 630
16 037
5 728
Zysk (strata) netto
60 148
20 437
13 146
4 568
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
55 587
17 273
12 149
3 861
Zysk na akcję (PLN/EUR
3,09
0,96
0,68
0,21
Aktywa
845 331
741 527
183 792
160 685
Zobowiązania długoterminowe
308 413
187 885
67 055
40 714
Zobowiązania krótkoterminowe
131 985
196 705
28 696
42 625
Kapitał własny
404 933
356 937
88 040
77 346
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
406 272
359 946
88 332
77 998
Dla pozycji I - VI: - średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021 wynosił 4,5755 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie); - średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020 wynosił 4,4742 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie); Dla pozycji VII - XI: - średni kurs EUR / PLN na dzień 31.12.2021 wynosił; 4,5994 - średni kurs EUR / PLN na dzień 31.12.2020 wynosił 4,6148
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa