Trwa ładowanie...
bEIXDOfF
Notowania

Raport kwartalny SA-Q

Spółka
INDYGOTECH MINERALS
Okres
Raport kwartalny SA-Q
Tytuł
za 3 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-07-01 do 2020-09-30
Data utworzenia
2020-11-27
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-11-27
Dariusz Janus
Likwidator
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
0
0
0
0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-8
-55
-2
-13
Zysk (strata) brutto
-22
-78
-5
-18
Zysk (strata) netto
-27
-89
-6
-21
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
10
-1
2
0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
0
0
0
0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-10
1
-2
0
Przepływy pieniężne netto, razem
0
0
0
0
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
14 226
14 233
3 143
3 254
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
1 933
1 891
427
432
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
0
0
0
0
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
1 877
1 843
415
421
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
12 293
12 342
2 716
2 822
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
8 265
8 265
1 826
1 890
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
16 529 188
16 529 188
16 529 188
16 529 188
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR
0
-0,01
0
0
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR
0
-0,01
0
0
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
0,74
0,75
0,16
0,17
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego
0,74
0,75
0,16
0,17
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR
0
0
0
0
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
bEIXDOgn