Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
LW Bogdanka SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2021-11-25
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-11-25
Artur Wasil
Prezes Zarządu
2021-11-25
Artur Wasilewski
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych
2021-11-25
Adam Partyka
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych
2021-11-25
Dariusz Dumkiewicz
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju

Dane dotyczące Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego GK LW Bogdanka za trzy kwartały 2021 r.

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
1 668 479
1 353 533
366 015
304 713
Zysk operacyjny
212 797
50 742
46 681
11 423
Zysk przed opodatkowaniem
206 579
45 587
45 317
10 263
Zysk netto roku obrotowego, z tego:
164 751
34 839
36 141
7 843
- przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej
165 168
34 793
36 233
7 833
- przypadający na udziały mniejszości
-417
46
-91
10
Pozostałe całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy
-714
-2 151
-157
-484
Całkowite dochody netto za rok obrotowy
164 037
32 688
35 985
7 359
Ilość akcji
34 013 590
34 013 590
34 013 590
34 013 590
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w ciągu roku (wyrażony w PLN na jedną akcję) - podstawowy
4,86
1,02
1,07
0,23
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
480 145
399 155
105 330
89 859
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-268 722
-438 793
-58 950
-98 783
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-5 583
-5 446
-1 225
-1 226
Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
205 840
-45 084
45 155
-10 149
Aktywa trwałe
3 601 769
3 763 945
777 433
815 625
Aktywa obrotowe
971 945
611 318
209 792
132 469
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
0
0
0
0
RAZEM AKTYWA
4 573 714
4 375 263
987 225
948 094
Zobowiązania długoterminowe
666 141
715 050
143 785
154 947
Zobowiązania krótkoterminowe
443 795
360 386
95 792
78 094
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom
3 453 839
3 289 385
745 503
712 790
Udziały nie dające kontroli
9 939
10 442
2 145
2 263
Kapitał własny razem
3 463 778
3 299 827
747 648
715 053

Dane dotyczące Raportu Kwartalnego LW Bogdanka S.A. za trzy kwartały 2021 r.

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
1 665 301
1 350 956
365 318
304 132
Zysk operacyjny
212 606
45 671
46 639
10 282
Zysk przed opodatkowaniem
211 257
41 828
46 344
9 416
Zysk netto roku obrotowego
170 425
32 015
37 386
7 207
Pozostałe całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy
-716
-2 151
-157
-484
Całkowite dochody netto za rok obrotowy
169 709
29 864
37 229
6 723
Ilość akcji
34 013 590
34 013 590
34 013 590
34 013 590

"Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)
Spółki w ciągu roku (wyrażony w PLN na jedną akcję) - podstawowy"
5,01
0,94
1,1
0,21
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
461 916
380 364
101 331
85 629
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-251 629
-432 699
-55 200
-97 411
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-2 806
-2 667
-616
-600
Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
207 481
-55 002
45 515
-12 382
Aktywa trwałe
3 586 942
3 746 322
774 232
811 806
Aktywa obrotowe
945 676
581 867
204 122
126 087
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
0
0
0
0
RAZEM AKTYWA
4 532 618
4 328 189
978 354
937 893
Zobowiązania długoterminowe
654 239
700 696
141 216
151 837
Zobowiązania krótkoterminowe
433 303
352 126
93 527
76 304
Kapitał własny razem
3 445 076
3 275 367
743 611
709 753
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.