Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-09-16
Artur Wasil
Prezes Zarządu
2021-09-16
Artur Wasilewski
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych
2021-09-16
Adam Partyka
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych
2021-09-16
Dariusz Dumkiewicz
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju

Dane dotyczące Skonsolidowanego Raportu GK LW Bogdanka za I półrocze 2021 r.

półrocze / 2021 (w tys. )półrocze /2020 (w tys. )półrocze / 2021 (w tys. EUR)półrocze 2020 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
1 046 591
849 011
230 162
191 163
Zysk operacyjny
116 194
49 900
25 553
11 235
Zysk przed opodatkowaniem
112 049
47 010
24 641
10 585
Zysk netto roku obrotowego, z tego:
91 358
36 669
20 091
8 256
- przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej
91 491
36 559
20 120
8 232
- przypadający na udziały mniejszości
-133
110
-29
25
Pozostałe całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy
-714
-2 151
-157
-484
Całkowite dochody netto za rok obrotowy
90 644
34 518
19 934
7 772
Ilość akcji
34 013 590
34 013 590
34 013 590
34 013 590
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w ciągu roku (wyrażony w PLN na jedną akcję) - podstawowy
2,69
1,07
0,59
0,24
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
317 165
220 131
69 750
49 565
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-157 288
-334 906
-34 590
-75 407
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-3 947
-3 581
-868
-806
Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
155 930
-118 356
34 291
-26 649
Aktywa trwałe
3 653 810
3 763 945
808 222
815 625
Aktywa obrotowe
798 097
611 318
176 539
132 469
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
0
0
0
0
RAZEM AKTYWA
4 451 907
4 375 263
984 761
948 094
Zobowiązania długoterminowe
676 244
715 050
149 585
154 947
Zobowiązania krótkoterminowe
385 278
360 386
85 223
78 094
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom
3 380 162
3 289 385
747 691
712 790
Udziały nie dające kontroli
10 223
10 442
2 261
2 263
Kapitał własny razem
3 390 385
3 299 827
749 952
715 053

Dane dotyczące Raportu LW Bogdanka S.A. za I półrocze 2021 r.

półrocze / 2021 (w tys. )półrocze /2020 (w tys. )półrocze / 2021 (w tys. EUR)półrocze 2020 (w tys. EUR)
2 021
2 020
2 021
2 020
Przychody ze sprzedaży
1 043 893
846 970
229 568
190 703
Zysk operacyjny
116 415
45 414
25 601
10 225
Zysk przed opodatkowaniem
117 050
43 732
25 741
9 847
Zysk netto roku obrotowego
96 405
34 041
21 201
7 665
Pozostałe całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy
-716
-2 151
-157
-484
Całkowite dochody netto za rok obrotowy
95 689
31 890
21 043
7 180
Ilość akcji
34 013 590
34 013 590
34 013 590
34 013 590
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w ciągu roku (wyrażony w PLN na jedną akcję) - podstawowy
2,83
1
0,62
0,23
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
303 081
204 696
66 652
46 089
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-150 062
-331 949
-33 001
-74 741
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-2 032
-1 695
-447
-382
Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
150 987
-128 948
33 204
-29 034
Aktywa trwałe
3 639 427
3 746 322
805 040
811 806
Aktywa obrotowe
768 502
581 867
169 992
126 087
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
0
0
0
0
RAZEM AKTYWA
4 407 929
4 328 189
975 033
937 893
Zobowiązania długoterminowe
663 567
700 696
146 781
151 837
Zobowiązania krótkoterminowe
373 306
352 126
82 575
76 304
Kapitał własny razem
3 371 056
3 275 367
745 677
709 753
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.