Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport roczny SRR

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2020 (w tys. zł)2019 (w tys. zł)2020 (w tys. EUR)2019 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
1 822 112
2 157 861
407 249
501 618
Zysk operacyjny
95 241
375 222
21 287
87 224
Zysk przed opodatkowaniem
93 190
378 576
20 828
88 004
Zysk netto roku obrotowego, z tego:
72 962
308 746
16 307
71 771
- przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej
72 876
308 554
16 288
71 727
- przypadający na udziały mniejszości
86
192
19
45
Pozostałe całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy
-1 637
-4 850
-366
-1 127
Całkowite dochody netto za rok obrotowy
71 325
303 896
15 942
70 644
Ilość akcji (szt.
34 013 590
34 013 590
34 013 590
34 013 590
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w ciągu roku (wyrażony w PLN na jedną akcję) - podstawowy
2,14
9,07
0,48
2,11
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
476 960
720 977
106 602
167 599
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-611 029
-476 533
-136 567
-110 775
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-7 061
-32 497
-1 578
-7 554
Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-141 130
211 947
-31 543
49 269
Aktywa trwałe
3 763 945
3 509 780
815 625
824 182
Aktywa obrotowe
611 318
742 684
132 469
174 400
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
0
0
0
0
RAZEM AKTYWA
4 375 263
4 252 464
948 094
998 583
Zobowiązania długoterminowe
715 050
649 800
154 947
152 589
Zobowiązania krótkoterminowe
360 386
374 162
78 094
87 862
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom
3 289 385
3 218 143
712 790
755 699
Udziały nie dające kontroli
10 442
10 359
2 263
2 433
Kapitał własny razem
3 299 827
3 228 502
715 053
758 131
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa