Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport roczny SRR

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2021 (w tys. zł)2020 (w tys. zł)2021 (w tys. EUR)2020 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
2 371 280
1 822 112
518 029
407 249
Zysk operacyjny
366 798
95 241
80 131
21 287
Zysk przed opodatkowaniem
359 128
93 190
78 455
20 828
Zysk netto roku obrotowego, z tego:
288 266
72 962
62 975
16 307
- przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej
288 354
72 876
62 994
16 288
- przypadający na udziały mniejszości
-88
86
-19
19
Pozostałe całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy
5 702
-1 637
1 246
-366
Całkowite dochody netto za rok obrotowy
293 968
71 325
64 220
15 941
Ilość akcji (szt.
34 013 590
34 013 590
34 013 590
34 013 590
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w ciągu roku (wyrażony w PLN na jedną akcję) - podstawowy
8,48
2,14
1,85
0,48
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
762 812
476 960
166 644
106 602
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-394 353
-611 029
-86 150
-136 567
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-9 894
-7 061
-2 161
-1 578
Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
358 565
-141 130
78 333
-31 543
Aktywa trwałe
3 676 428
3 763 945
799 328
815 625
Aktywa obrotowe
1 025 616
611 318
222 989
132 469
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
0
0
0
0
RAZEM AKTYWA
4 702 044
4 375 263
1 022 317
948 094
Zobowiązania długoterminowe
592 811
715 050
128 889
154 947
Zobowiązania krótkoterminowe
515 524
360 386
112 085
78 094
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom
3 583 441
3 289 385
779 111
712 790
Udziały nie dające kontroli
10 268
10 442
2 232
2 263
Kapitał własny razem
3 593 709
3 299 827
781 343
715 053
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa