Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
LW Bogdanka SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2022-05-24
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2022-05-24
Artur Wasil
Prezes Zarządu
2022-05-24
Artur Wasilewski
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych
2022-05-24
Adam Partyka
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych
2022-05-24
Dariusz Dumkiewicz
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju
2022-05-24
Kasjan Wyligała
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Operacyjnych
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
731 768
562 429
157 464
123 013
Zysk operacyjny
179 651
69 596
38 658
15 222
Zysk przed opodatkowaniem
178 097
67 162
38 324
14 690
Zysk netto roku obrotowego, z tego:
143 194
54 433
30 813
11 905
- przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej
143 180
54 356
30 810
11 889
- przypadający na udziały mniejszości
14
77
3
17
Pozostałe całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy
0
0
0
0
Całkowite dochody netto za rok obrotowy
143 194
54 433
30 813
11 905
Ilość akcji
34 013 590
34 013 590
34 013 590
34 013 590
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w ciągu roku (wyrażony w PLN na jedną akcję) - podstawowy
4,21
1,6
0,91
0,32
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
323 354
127 034
69 580
27 785
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-463 460
-90 991
-99 729
-19 901
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-3 516
-2 217
-757
-485
Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-143 622
33 826
-30 905
7 398
Aktywa trwałe
3 712 774
3 705 924
798 017
805 741
Aktywa obrotowe
1 142 276
1 025 616
245 519
222 989
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
0
0
0
0
RAZEM AKTYWA
4 855 050
4 731 540
1 043 536
1 028 730
Zobowiązania długoterminowe
594 450
598 415
127 770
130 107
Zobowiązania krótkoterminowe
499 805
515 524
107 427
112 085
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom
3 750 513
3 607 333
806 129
784 305
Udziały nie dające kontroli
10 282
10 268
2 210
2 232
Kapitał własny razem
3 760 795
3 617 601
808 339
786 538

Dane dotyczące Raportu Kwartalnego LW Bogdanka S.A. za I kwartal 2022 r.

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
729 429
560 818
156 961
122 661
Zysk operacyjny
177 964
67 983
38 295
14 869
Zysk przed opodatkowaniem
176 540
65 724
37 988
14 375
Zysk netto roku obrotowego
142 017
53 231
30 560
11 643
Pozostałe całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy
0
0
0
0
Całkowite dochody netto za rok obrotowy
142 017
53 231
30 560
11 643
Ilość akcji
34 013 590
34 013 590
34 013 590
34 013 590
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w ciągu roku (wyrażony w PLN na jedną akcję) - podstawowy
4,18
1,56
0,9
0,34
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
312 715
119 925
67 291
26 230
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-455 858
-89 754
-98 093
-19 631
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-1 258
-1 258
-271
-275
Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-144 401
28 913
-31 073
6 324
Aktywa trwałe
3 700 538
3 690 991
795 387
802 494
Aktywa obrotowe
1 114 009
999 549
239 443
217 322
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
0
0
0
0
RAZEM AKTYWA
4 814 547
4 690 540
1 034 830
1 019 816
Zobowiązania długoterminowe
584 114
587 179
125 548
127 664
Zobowiązania krótkoterminowe
491 910
506 855
105 730
110 200
Kapitał własny razem
3 738 523
3 596 506
803 551
781 951
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.