Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Monnari Trade SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2021-11-29
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-11-29
Mirosław Misztal
Prezes Zarządu

DANE SKONSOLIDOWANE

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
147 874
149 365
32 439
33 625
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-1 467
-27 071
-322
-6 094
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
2 353
-28 443
516
-6 403
Zysk (strata) netto
4 539
-25 383
996
-5 714
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej
-198
12 601
-44
2 837
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej
-7 178
-5 340
-1 575
-1 202
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności finansowej
-492
-1 583
-108
-356
Przepływy pieniężne netto
-7 868
5 299
-1 726
1 193
Średnioważona liczba akcji w okresie
26 572 875
27 102 306
26 572 875
27 102 306
Zysk (strata) na jedną akcję (w gr/eurocent
17
-94
4
-21
Aktywa razem
319 377
309 762
68 937
67 124
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
22 422
27 871
4 840
6 040
Zobowiązania krótkoterminowe
82 357
70 187
17 777
15 209
Kapitał własny
195 660
188 881
42 233
40 930
Liczba akcji na koniec okresu
30 563 089
30 563 089
30 563 089
30 563 089
Wartość księgowa na jedną akcję (w gr/eurocent
640
618
138
134
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w gr/eurocent

DANE JEDNOSTKOWE

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
145 372
147 728
31 890
33 257
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-7 941
-26 243
-1 742
-5 908
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-8 269
-11 322
-1 814
-2 549
Zysk (strata) netto
-6 122
-8 538
-1 343
-1 922
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej
-4 218
-2 696
-925
-607
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej
-2 517
1 034
-552
233
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności finansowej
2 162
3 457
474
778
Przepływy pieniężne netto
-4 573
1 793
-1 003
404
Średnioważona liczba akcji w okresie
26 572 875
27 102 306
26 572 875
27 102 306
Zysk (strata) na jedną akcję (w gr/eurocent
-23
-32
-5
-7
Aktywa razem
245 583
237 223
53 009
51 405
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
18 506
20 187
3 994
4 374
Zobowiązania krótkoterminowe
114 018
93 536
24 611
20 269
Kapitał własny
131 565
137 687
28 398
29 836
Liczba akcji na koniec okresu
30 563 089
30 563 089
30 563 089
30 563 089
Wartość księgowa na jedną akcję (w gr/eurocent
430
451
93
98
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w gr/eurocent
Kursy EUR służące do przeliczenia pozycji sprawozdania finansowego wynoszą: -        dla pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych - kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na koniec każdego miesiąca w danym okresie, ustalany przez NBP dla 3 kwartału 2021 r. – 4,5585 zł; dla 3 kwartału 2020 r. - 4,4420 zł; -        dla pozycji bilansu - kurs ustalony przez NBP obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wg stanu na dzień 30.09.2021 r. – 4,629 zł; wg stanu na dzień 31.12.2020 r. - 4,5268 zł.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.