Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-09-24
Mirosław Misztal
Prezes Zarządu

DANE SKONSOLIDOWANE

półrocze / 2021 (w tys. )półrocze /2020 (w tys. )półrocze / 2021 (w tys. EUR)półrocze /2020 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
91 743
93 167
20 176
20 978
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-339
-18 144
-74
-4 085
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
3 745
-19 816
824
-4 462
Zysk (strata) netto
3 847
-17 768
846
-4 001
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej
6 761
23 656
1 487
5 327
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej
-4 339
-1 974
-954
-445
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności finansowej
1 278
-4 619
281
-1 040
Przepływy pieniężne netto
3 700
16 812
814
3 785
Średnioważona liczba akcji w okresie
26 572 875
27 102 306
26 572 875
27 102 306
Zysk (strata) na jedną akcję (w gr/eurocent
14
-66
3
-15
Aktywa razem
322 010
309 762
71 228
67 124
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
22 839
27 871
5 052
6 040
Zobowiązania krótkoterminowe
75 323
70 187
16 661
15 209
Kapitał własny
195 132
188 881
43 163
40 930
Liczba akcji na koniec okresu
30 563 089
30 563 089
30 563 089
30 563 089
Wartość księgowa na jedną akcję (w gr/eurocent
638
618
141
134

DANE JEDNOSTKOWE

półrocze / 2021 (w tys. )półrocze /2020 (w tys. )półrocze / 2021 (w tys. EUR)półrocze /2020 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
89 546
92 070
19 693
20 731
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-7 344
-10 551
-1 615
-2 376
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-7 602
-10 413
-1 672
-2 345
Zysk (strata) netto
-6 535
-8 865
-1 437
-1 996
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej
4 102
2 455
902
553
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej
-1 859
-3 931
-409
-885
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności finansowej
4 191
2 848
922
641
Przepływy pieniężne netto
6 434
1 372
1 415
309
Średnioważona liczba akcji w okresie
26 572 875
27 102 306
26 572 875
27 102 306
Zysk (strata) na jedną akcję (w gr/eurocent
-25
-33
-5
-7
Aktywa razem
245 393
237 223
54 281
51 405
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
19 066
20 187
4 217
4 374
Zobowiązania krótkoterminowe
104 073
93 536
23 021
20 269
Kapitał własny
131 152
137 687
29 011
29 836
Liczba akcji na koniec okresu
30 563 089
30 563 089
30 563 089
30 563 089
Wartość księgowa na jedną akcję (w gr/eurocent
429
451
95
98
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w gr/eurocent
Kursy EUR służące do przeliczenia pozycji sprawozdania finansowego wynoszą: -        dla pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych - kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na koniec każdego miesiąca w danym okresie, ustalany przez NBP dla I półrocza 2021 r. – 4,5472 PLN; dla I półrocza 2020 r. – 4,4413 PLN; -        dla pozycji bilansu - kurs ustalony przez NBP obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wg stanu na dzień 30.06.2021 r. – 4,5208 PLN; wg stanu na dzień 31.12.2020 r. – 4,6148PLN;
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.