Trwa ładowanie...
Notowania

Raport roczny R

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-04-30
Mirosław Misztal
Prezes Zarządu
2021-04-30
Jadwiga Łęcka
Główna Księgowa
2020 (w tys. zł) (w tys. zł)2020 (w tys. EUR) (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
207 195
280 309
46 309
65 161
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-32 202
1 046
-7 197
243
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-17 369
1 173
-3 882
273
Zysk (strata) netto
-11 853
201
-2 649
47
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej
19 290
1 154
4 311
268
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej
-5 152
-4 816
-1 151
-1 120
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności finansowej
-3 918
-14 706
-876
-3 419
Przepływy pieniężne netto
10 220
-18 368
2 284
-4 270
Średnioważona liczba akcji w okresie
26 572 875
28 132 644
26 572 875
28 132 644
Zysk (strata) na jedną akcję (w gr/eurocent
-45
1
-10
0
Aktywa razem
237 223
243 246
51 405
57 120
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
20 187
3 623
4 374
851
Zobowiązania krótkoterminowe
93 536
85 581
20 269
20 096
Kapitał własny
137 687
153 146
29 836
35 962
Liczba akcji na koniec okresu
30 563 089
30 563 089
30 563 089
30 563 089
Wartość księgowa na jedną akcję (w gr/eurocent
451
501
98
118
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w gr/eurocent
Kursy EUR/PLN na dzień bilansowy
Średni kurs EUR/PLN w okresie
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa