Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport roczny SRR

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
2021 (w tys. zł)2020 (w tys. zł)2021 (w tys. EUR)2020 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
232 422
209 408
50 775
46 804
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
19 337
-28 129
4 224
-6 287
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
21 501
-30 796
4 697
-6 883
Zysk (strata) netto
20 696
-30 439
4 521
-6 803
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej
29 295
34 533
6 400
7 718
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej
32 825
-8 557
7 171
-1 912
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności finansowej
-17 702
-13 453
-3 867
-3 007
Przepływy pieniężne netto
44 418
12 523
9 703
2 799
Średnioważona liczba akcji w okresie
26 572 875
26 572 875
26 572 875
26 572 875
Zysk (strata) na jedną akcję (w gr/eurocent
78
-115
17
-26
Aktywa razem
352 373
309 762
76 613
67 124
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
20 220
27 871
4 396
6 040
Zobowiązania krótkoterminowe
100 427
70 187
21 835
15 209
Kapitał własny
211 451
188 881
45 974
40 930
Liczba akcji na koniec okresu
30 563 089
30 563 089
30 563 089
30 563 089
Wartość księgowa na jedną akcję (w gr/eurocent
692
618
150
134
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w gr/eurocent
0
0
0
0
Kurs EUR/PLN na 31.12.2021r. 4,5994 Kurs EUR/PLN na 31.12.2020r. 4,6148 Średniomiesięczny kurs EUR/PLN w 2021 r. 4,5775 Średniomiesięczny kurs EUR/PLN w 2020 r. 4,4742
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa