Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Monnari Trade SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2022-05-30
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2022-05-30
Mirosław Misztal
Prezes Zarządu

DANE SKONSOLIDOWANE

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
55 223
42 284
11 883
9 248
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
71
-5 341
15
-1 168
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-488
-6 024
-105
-1 317
Zysk (strata) netto
-652
-6 274
-140
-1 372
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej
-16 162
-4 263
-3 478
-932
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej
-36 719
-1 517
-7 901
-332
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności finansowej
3 389
-693
729
-152
Przepływy pieniężne netto
-49 492
-6 473
-10 650
-1 416
Średnioważona liczba akcji w okresie
26 572 875
26 572 875
26 572 875
26 572 875
Zysk (strata) na jedną akcję (w gr/eurocent
-2
-24
-1
-5
Aktywa razem
335 528
317 273
72 118
68 981
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
18 678
20 220
4 015
4 396
Zobowiązania krótkoterminowe
85 188
100 427
18 310
21 835
Kapitał własny
210 799
211 451
45 309
45 974
Liczba akcji na koniec okresu
30 563 089
30 563 089
30 563 089
30 563 089
Wartość księgowa na jedną akcję (w gr/eurocent
690
692
148
150
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w gr/eurocent

DANE JEDNOSTKOWE

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
54 269
41 600
11 856
9 099
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-1 173
-8 130
-256
-1 778
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-914
-8 535
-200
-1 867
Zysk (strata) netto
-740
-8 515
-162
-1 862
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej
-10 312
-5 600
-2 253
-1 225
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej
-1 109
-1 727
-242
-378
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności finansowej
3 828
1 146
836
251
Przepływy pieniężne netto
-7 593
-6 181
-1 659
-1 352
Średnioważona liczba akcji w okresie
26 572 875
26 572 875
26 572 875
26 572 875
Zysk (strata) na jedną akcję (w gr/eurocent
-3
-32
-1
-7
Aktywa razem
235 801
248 210
51 268
53 966
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
17 357
17 918
3 774
3 896
Zobowiązania krótkoterminowe
100 465
112 134
21 843
24 380
Kapitał własny
135 336
136 076
29 425
29 586
Liczba akcji na koniec okresu
30 563 089
30 563 089
30 563 089
30 563 089
Wartość księgowa na jedną akcję (w gr/eurocent
443
445
96
97
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w gr/eurocent
Kursy EUR/PLN na dzień bilansowy
Średni kurs EUR/PLN w okresie
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.