Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-07-03
Krzysztof Krempeć
Prezes Zarządu
2020-07-03
Jakub Lipiński
Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2020-07-03
Tomasz Kamiński
Członek Zarządu
2020-07-03
Dorota Wajder
Głowna Księgowa
2019 (w tys. zł)2018 (w tys. zł)2019 (w tys. EUR)2018 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej
396 066
370 919
91 546
86 324
Zysk z działalności operacyjnej na działalności kontynuowanej
35 331
24 951
8 166
5 807
Zysk brutto na działalności kontynuowanej
31 172
21 021
7 205
4 892
Zysk netto na działalności kontynuowanej
24 797
15 261
5 732
3 552
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
208
-444
48
-104
Zysk netto
25 005
14 817
5 780
3 448
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej na działalności kontynuowanej
44 673
13 998
10 326
3 258
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej na działalności kontynuowanej
-15 471
-9 600
-3 576
-2 234
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej na działalności kontynuowanej
-30 870
-3 584
-7 135
-834
Przepływy pieniężne netto z działalności kontynuowanej
-1 668
814
-385
190
Przepływy pieniężne netto z działalności zaniechanej
899
45
208
10
Przepływy pieniężne netto razem
-769
859
-177
200
Aktywa razem
354 449
345 750
77 862
80 383
Zobowiązania długoterminowe
80 551
98 102
17 695
22 808
Zobowiązania krótkoterminowe
101 690
98 621
22 338
22 928
Kapitał własny
172 208
149 027
37 829
34 647
Kapitał podstawowy
3 915
3 915
860
910
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego
166 964
144 829
36 677
33 671
Liczba akcji
15 658 535
15 658 535
15 658 535
15 658 535
Zysk netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej
1,58
0,97
0,37
0,23
Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności zaniechanej
0,01
-0,03
0
-0,01
Zysk netto na jedną akcję
1,59
0,94
0,37
0,22
Wartość księgowa na jedną akcję
10,66
9,25
2,34
2,15