Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Spółka
Mercor SA
Okres
Skonsolidowany raport półroczny PSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2021-12-03
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-12-03
Krzysztof Krempeć
Prezes Zarządu
2021-12-03
Jakub Lipiński
Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2021-12-03
Tomasz Kamiński
Członek Zarządu
półrocze / 2021 (w tys. )półrocze /2020 (w tys. )półrocze / 2021 (w tys. EUR)półrocze /2020 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
230 494
196 462
50 639
44 001
Zysk z działalności operacyjnej
23 028
23 701
5 059
5 308
Zysk brutto
21 777
22 221
4 784
4 977
Zysk netto
17 804
18 255
3 912
4 089
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
2 684
21 710
589
4 862
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-7 505
-3 649
-1 649
-817
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
7 142
-376
1 569
-84
Przepływy pieniężne netto razem
2 321
17 685
509
3 961
Aktywa razem
398 085
346 806
85 925
74 417
Zobowiązania długoterminowe
93 863
76 539
20 260
16 424
Zobowiązania krótkoterminowe
121 370
98 924
26 197
21 227
Kapitał własny
182 852
171 343
39 468
36 766
Kapitał podstawowy
3 915
3 915
845
840
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego
174 792
164 740
37 728
35 350
Liczba akcji
15 601 464
15 630 570
15 601 464
15 630 570
Zysk netto na jedną akcję
1,14
1,17
0,25
0,26
Wartość księgowa na jedną akcję
11,2
10,54
2,42
2,26
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone zostały na EUR według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień kończący okres sprawozdawczy, tj. odpowiednio po kursie 4,6329 na dzień 30 września 2021 roku i po kursie 4,6603 na dzień 31 marca 2021 roku. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EUR po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich  kursów NBP z ostatnich dni miesięcy objętych sprawozdaniem, tj. odpowiednio po kursie 4,5517 za okres od 1 kwietnia 2021 do 30 września 2021 roku oraz po kursie 4,4649 za okres od 1 kwietnia 2020 do 30 września 2020 roku.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.