Trwa ładowanie...
bDYAueet

Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Spółka
Rubicon Partners SA
Okres
Skonsolidowany raport roczny RS
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2017-03-24
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2017-03-24
Grzegorz Golec
Członek Zarządu
2017-03-24
Piotr Karmelita
Członek Zarządu
2017-03-24
Joanna Krupa
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
2016 (w tys. zł)2015 (w tys. zł)2016 (w tys. EUR)2015 (w tys. EUR)
Razem przychody z działalności operacyjnej
3 337
6 245
763
1 502
Razem koszty działalności operacyjnej
-5 606
-10 510
-1 281
-2 527
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
-2 269
-4 265
-519
-1 026
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-2 315
-12 701
-529
-3 054
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
-1 754
-12 270
-401
-2 951
Zysk (strata) netto
-1 754
-12 270
-401
-2 951
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-778
-1 274
-178
-306
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
784
1 957
179
471
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-3
-2 046
-1
-492
Przepływy pieniężne netto, razem
3
-1 363
1
-328
wg stanu na:
Aktywa trwałe, razem
22 788
17 017
5 151
3 993
Aktywa obrotowe, razem
7 708
10 641
1 742
2 497
Zobowiązania długoterminowe
3 040
1 720
687
404
Zobowiązania krótkoterminowe
14 109
12 489
3 189
2 931
Kapitał własny (aktywa netto
13 347
13 449
3 017
3 156
Wyemitowany kapitał akcyjny
22 923
22 923
5 182
5 379
Liczba akcji wg stanu na dzień: 30.09.2016 oraz 31.12.2015
3 820 500
3 820 500
3 820 500
3 820 500
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR
3,49
3,52
0,79
0,83
Średnia ważona liczba akcji
3 820 500
3 820 500
3 820 500
3 820 500
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) Okres porównawczy prezentuje zysk/stratę na okację za okres 01.01. - 30.09.2016 r.
-0,46
-3,21
-0,1
-0,77
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie
3 820 500
3 820 500
3 820 500
3 820 500
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) Okres porównawczy prezentuje zysk/stratę na okację za okres 01.01. - 30.09.2016 r.
-0,46
-3,21
-0,1
-0,77
bDYAuefb