Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-09-27
Marcin Szumowski
Prezes Zarządu
2021-09-27
Rafał Kamiński
Członek Zarządu
2021-09-27
Sławomir Broniarek
Członek Zarządu
półrocze / 2021 (w tys. )półrocze /2020 (w tys. )półrocze / 2021 (w tys. EUR)półrocze /2020 (w tys. EUR)
Razem przychody z działalności operacyjnej
565
932
124
210
Razem koszty z działalności operacyjnej
5 593
2 382
1 230
536
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
-5 028
-1 449
-1 106
-326
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-4 949
-1 336
-1 088
-301
Suma całkowitych dochodów
-4 947
-1 329
-1 088
-299
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
-9 046
1 299
-1 989
293
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-7 918
-14 081
-1 741
-3 171
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
8 975
8 867
1 974
1 997
Liczba akcji w szt.
13 915 001
13 600 000
13 915 001
13 600 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję w zł
-0,36
-0,1
-0,08
-0,02
Stan na
Aktywa razem
152 533
153 500
33 740
33 262
Zobowiązania razem
9 736
10 095
2 154
2 187
Zobowiązania krótkoterminowe razem
4 016
6 613
888
1 433
Zobowiązania długoterminowe razem
5 721
3 482
1 265
754
Kapitał własny
142 797
143 405
31 587
31 075
Kapitał zapasowy
146 867
89 434
32 487
19 380
Liczba akcji w szt.
13 915 001
13 600 000
13 915 001
13 600 000
Wartość aktywów netto na jedną akcję w zł
10,26
10,54
2,27
2,28
Do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano kurs euro NBP: Dla wartości sprawozdania z sytuacji finansowej:  - na dzień 30.06.2021 r.: 4,5208  - na dzień 31.12.2020 r.: 4,6148 Dla wartości  sprawozdania z całkowitych dochodów i przepływów pieniężnych: Średni kurs euro obliczony na podstawie kursów zamknięcia dla każdego m-ca I półrocza: - 2021 r.: 4,5472 - 2020 r.: 4,4413
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.