Trwa ładowanie...
bDZTAFit

Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
OPTeam SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
za 3 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-07-01 do 2010-09-30
Data utworzenia
2010-11-09
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2010-11-09
Andrzej Pelczar
Wiceprezes Zarządu

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-01 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów
34 459
37 409
8 609
8 503
Zysk (strata) na sprzedaży
1 308
1 068
327
243
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
1 406
1 155
351
263
Zysk (strata) brutto
1 208
1 057
302
240
Zysk (strata) netto, w tym:
985
839
246
191
Przypadający akcjonariuszom mniejszościowym
241
190
60
43
Przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
744
649
186
148
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-924
976
-231
222
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-12 542
-1 980
-3 133
-450
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
15 105
225
3 774
51
Przepływy pieniężne netto - razem
1 639
-779
409
-177
Aktywa razem
40 191
33 578
10 081
8 173
Długoterminowe zobowiązania i rezerwy
9 114
1 538
2 286
374
Krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy
14 407
19 235
3 613
4 682
Kapitał własny, w tym;
16 670
12 805
4 181
3 117
Kapitały podmiotu dominującego
15 805
12 108
3 964
2 947
Kapitały mniejszości
865
697
217
170
Kapitał zakładowy
730
630
183
153
Liczba akcji w szt.
7 300 000
6 300 000
6 300 000
6 300 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( PLN / EUR
0,13
0,13
0,03
0,03
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą(PLN/ EUR
2,17
1,92
0,54
0,46
Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 30 września 2010 roku.
32 010
32 009
32 010
32 009
Przychody netto ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów
26 444
30 239
6 607
6 874
Zysk (strata) na sprzedaży
480
657
120
149
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
698
689
174
157
Zysk (strata) brutto
611
660
153
150
Zysk (strata) netto
522
494
130
112
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-1 183
141
-296
32
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-12 146
-1 689
-3 034
-384
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
14 768
511
3 690
116
Przepływy pieniężne netto - razem
1 439
-1 037
360
-236
Aktywa razem
36 106
30 558
9 056
7 438
Długoterminowe zobowiązania i rezerwy
8 988
1 332
2 254
324
Krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy
11 944
17 529
2 996
4 267
Kapitał własny
15 173
11 698
3 806
2 847
Kapitał zakładowy
730
630
183
153
Liczba akcji w szt
7 300 000
6 300 000
7 300 000
6 300 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( PLN / EUR
0,07
0,08
0,02
0,02
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą(PLN/ EUR
2,08
1,86
0,52
0,44
bDZTAFjb