Trwa ładowanie...
bDUqiwol

Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
OPTeam SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
Data utworzenia
2011-05-16
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2011-05-16
Andrzej Pelczar
Wiceprezes Zarządu

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 marca 2011 roku

1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów
12 051
9 156
3 032
2 308
Zysk (strata) na sprzedaży
343
568
86
143
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
407
520
102
131
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
342
489
86
123
Zysk (strata) netto, w tym:
283
394
71
99
Przypadający udziałom niekontrolującym
0
115
0
29
Przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego
283
279
71
70
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
1 795
-669
452
-169
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-1 137
-5 312
-286
-1 339
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-171
5 418
-43
1 366
Zmiana stanu środków pieniężnych
487
-563
123
-142
Aktywa razem
42 352
30 416
10 557
7 875
Długoterminowe zobowiązania i rezerwy
10 970
1 485
2 734
384
Krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy
12 724
15 732
3 172
4 073
Kapitał własny, w tym:
18 658
13 199
4 651
3 417
Kapitały podmiotu dominującego
18 658
12 387
4 651
3 207
Kapitały udziałów niekontrolujących
0
812
0
210
Kapitał zakładowy
730
630
182
163
Średnia ważona liczba akcji w szt.
7 300 000
6 300 000
7 300 000
6 300 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( PLN / EUR
0,04
0,04
0,01
0,01
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą(PLN/ EUR
2,56
1,97
0,64
0,51

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 31 marca 2011 roku.

1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów
12 051
9 156
3 032
2 308
Zysk (strata) na sprzedaży
343
568
86
143
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
407
520
102
131
Zysk (strata) brutto
342
489
86
123
Zysk (strata) netto
283
279
71
70
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
1 795
-669
452
-169
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-1 137
-5 312
-286
-1 339
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-171
5 418
-43
1 366
Przepływy pieniężne netto - razem
487
-563
123
-142
Aktywa razem
42 352
30 416
10 557
7 875
Długoterminowe zobowiązania i rezerwy
10 970
1 485
2 734
384
Krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy
12 724
15 732
3 172
4 073
Kapitał własny
18 658
13 199
4 651
3 417
Kapitał zakładowy
730
630
182
163
Liczba akcji w szt
7 300 000
6 300 000
7 300 000
6 300 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( PLN / EUR
0,04
0,04
0,01
0,01
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą(PLN/ EUR
2,56
1,97
0,64
0,51
bDUqiwoT