Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Orzeł Biały SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2021-05-27
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-05-27
Konrad Sznajder
Prezes Zarządu
2021-05-27
Sławomir Czeszak
Wiceprezes Zarządu
2021-05-27
Tomasz Lewicki
Wiceprezes Zarządu

Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF:

1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
150 366
157 488
32 888
35 823
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
23 796
15 579
5 205
3 544
Zysk (strara) netto ze sprzedaży
18 337
10 521
4 011
2 393
Zysk (strata) brutto
18 413
11 309
4 027
2 572
Zysk (strata) netto
14 690
9 006
3 213
2 049
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-28 486
80 215
-6 230
18 246
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
8 501
-1 898
1 859
-432
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-1 519
-40 203
-332
-9 145
Przepływy pieniężne netto razem
-21 504
38 114
-4 703
8 669
Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł lub EUR
0,88
0,54
0,19
0,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR
0,88
0,54
0,19
0,12
Pozycje bilansu (dane za ub. rok dotyczą końca roku
Aktywa,razem
421 048
414 547
90 348
89 830
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
83 225
91 949
17 858
19 925
Zobowiązania długoterminowe (bez rezerw
15 579
15 800
3 343
3 424
Zobowiązania krótkoterminowe (bez rezerw
47 996
57 164
10 299
12 387
Kapitał własny
337 823
322 598
72 490
69 905
Kapitał zakładowy
7 160
7 160
1 536
1 552
Liczba akcji na koniec okresu w szt.
16 650 649
16 650 649
16 650 649
16 650 649
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt.
16 650 649
16 650 649
16 650 649
16 650 649
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR
20,29
19,37
4,35
4,2
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR
20,29
19,37
4,35
4,2

Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF:

1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
148 656
156 326
32 514
35 559
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
23 765
15 538
5 198
3 534
Zysk (strara) netto ze sprzedaży
19 091
11 089
4 176
2 522
Zysk (strata) brutto
19 166
11 816
4 192
2 688
Zysk (strata) netto
15 443
9 513
3 378
2 164
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-25 579
79 908
-5 595
18 176
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
9 125
-1 656
1 996
-377
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
13 650
-40 203
2 985
-9 145
Przepływy pieniężne netto razem
-2 804
38 049
-614
8 654
Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł lub EUR
0,93
0,57
0,2
0,13
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR
0,93
0,57
0,2
0,13
Pozycje bilansu (dane za ub. rok dotyczą końca roku
Aktywa,razem
412 133
388 689
88 435
84 227
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
95 158
87 692
20 419
19 002
Zobowiązania długoterminowe (bez rezerw
14 974
15 176
3 213
3 289
Zobowiązania krótkoterminowe (bez rezerw
61 038
54 036
13 097
11 709
Kapitał własny
316 975
300 997
68 016
65 224
Kapitał zakładowy
7 160
7 160
1 536
1 552
Liczba akcji na koniec okresu w szt.
16 650 649
16 650 649
16 650 649
16 650 649
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt.
16 650 649
16 650 649
16 650 649
16 650 649
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR
19,04
18,08
4,08
3,92
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR
19,04
18,08
4,08
3,92
Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu bieżącego przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,6603 zł/EUR.Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu porównywalnego przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na koniec ostatniego roku tj. kurs 4,6148 zł/EUR.Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres bieżący przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. kurs 4,5721 zł/EUR.Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres porównywalny przyjęto średni kurs EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. kurs 4,3963 zł/EUR.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.