Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-04-22
Konrad Sznajder
Prezes Zarządu
2021-04-22
Sławomir Czeszak
Wiceprezes Zarządu
2021-04-22
Tomasz Lewicki
Wiceprezes Zarządu
2021-04-22
Katarzyna Bochynek
Główna Księgowa
2020 (w tys. zł)2019 (w tys. zł)2020 (w tys. EUR)2019 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
512 396
616 834
114 522
143 390
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
60 994
52 325
13 632
12 164
Zysk (strara) netto ze sprzedaży
37 660
27 311
8 417
6 349
Zysk (strata) brutto
57 889
23 706
12 938
5 511
Zysk (strata) netto
48 639
19 299
10 871
4 486
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
84 457
-49 526
18 876
-11 513
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
5 379
-9 833
1 202
-2 286
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-46 914
37 547
-10 485
8 728
Przepływy pieniężne netto razem
42 922
-21 812
9 593
-5 071
Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł lub EUR
2,92
1,16
0,65
0,27
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR
2,92
1,16
0,65
0,27
Pozycje bilansu (dane za ub. rok dotyczą końca roku
Aktywa,razem
414 547
406 153
89 830
95 375
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
91 949
123 346
19 925
28 965
Zobowiązania długoterminowe (bez rezerw
15 800
28 735
3 424
6 748
Zobowiązania krótkoterminowe (bez rezerw
57 164
73 728
12 387
17 313
Kapitał własny
322 598
282 807
69 905
66 410
Kapitał zakładowy
7 160
7 160
1 552
1 681
Liczba akcji na koniec okresu w szt.
16 650 649
16 650 649
16 650 649
16 650 649
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt.
16 650 649
16 650 649
16 650 649
16 650 649
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR
19,37
16,98
4,2
3,99
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR
19,37
16,98
4,2
3,99
Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu bieżącego przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,6148 zł/EUR.Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu porównywalnego przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na koniec ostatniego roku tj. kurs 4,2585 zł/EUR.Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres bieżący przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. kurs 4,4742 zł/EUR.Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres porównywalny przyjęto średni kurs EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. kurs 4,3018 zł/EUR.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa