Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2022-05-24
Wojciech Dąbrowski
Prezes Zarządu
2022-05-24
Lechosław Rojewski
Wiceprezes Zarządu

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w mln. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w mln. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
16 897
11 942
3 636
2 612
Zysk/Strata z działalności operacyjnej
1 550
1 164
334
255
Zysk/Strata brutto (przed opodatkowaniem
1 389
1 024
299
224
Zysk/Strata netto za okres sprawozdawczy
1 062
835
229
183
Zysk/Strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
1 022
808
220
177
Całkowite dochody
1 400
908
301
199
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
1 304
-398
281
-87
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-913
-845
-196
-185
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-978
-36
-210
-8
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-587
-1 279
-126
-280
Zysk/strata netto na akcję (w PLN/EUR na akcję
0,55
0,43
0,12
0,09
Rozwodniony zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję
0,55
0,43
0,12
0,09
Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję
1 869 760 829
1 869 760 829
1 869 760 829
1 869 760 829
Aktywa trwałe
66 985
66 239
14 398
14 402
Aktywa obrotowe
27 968
22 714
6 011
4 938
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
13
13
3
3
Aktywa razem
94 966
88 966
20 412
19 343
Kapitał własny
49 694
48 291
10 681
10 499
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
48 857
47 494
10 501
10 326
Kapitał podstawowy
19 165
19 165
4 119
4 167
Zobowiązania długoterminowe
19 029
18 878
4 090
4 104
Zobowiązania krótkoterminowe
26 243
21 797
5 641
4 739
Liczba akcji stan na koniec okresu sprawozdawczego
1 869 760 829
1 869 760 829
1 869 760 829
1 869 760 829
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję
26,13
25,4
5,62
5,52
Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję
26,13
25,4
5,62
5,52

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w mln. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w mln. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
10 640
9 920
2 290
2 170
Zysk/Strata z działalności operacyjnej
511
188
110
41
Zysk/Strata brutto (przed opodatkowaniem
561
184
121
40
Zysk/Strata netto za okres sprawozdawczy
456
196
98
43
Całkowite dochody
614
337
132
74
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
-1 874
-4 439
-403
-971
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
1 995
2 954
429
646
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-796
-70
-171
-15
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-675
-1 555
-145
-340
Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję
0,24
0,1
0,05
0,02
Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR na akcję
0,24
0,1
0,05
0,02
Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję
1 869 760 829
1 869 760 829
1 869 760 829
1 869 760 829
Aktywa trwałe
37 463
36 929
8 052
8 029
Aktywa obrotowe
21 624
27 881
4 648
6 062
Aktywa razem
59 087
64 810
12 700
14 091
Kapitał własny
41 916
41 302
9 009
8 980
Kapitał podstawowy
19 165
19 165
4 119
4 167
Zobowiązania długoterminowe
6 514
7 144
1 400
1 553
Zobowiązania krótkoterminowe
10 657
16 364
2 291
3 558
Powyższe dane prezentowane są w milionach zł oraz w milionach euro, o ile nie wskazano inaczej. Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - poszczególne pozycje aktywów i pasywów –według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 marca 2022 roku - 4,6525 EUR/PLN oraz 31 grudnia 2021 roku – 4,5994 EUR/PLN, - poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2022 roku do 31 marca 2022 roku – 4,6472 EUR/PLN; dla okresu od 1 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku - 4,5721 EUR/PLN.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.