Trwa ładowanie...
bDKgDlQl

Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
PHN SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2020-05-20
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-05-20
Marcin Mazurek
Prezes Zarządu
2020-05-20
Tomasz Górnicki
Wiceprezes - Członek Zarządu ds. Inwestycji
2020-05-20
Tomasz Sztonyk
Członek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi
2020-05-20
Piotr Przednowek
Członek Zarządu ds. Rozwoju
2020-05-20
Jacek Gdański
Członek Zarządu ds. Finansowych
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w mln. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w mln. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. EUR)

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w mln. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w mln. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. EUR)
312 020
312 019
312 020
312 019
Przychody operacyjne
164,5
43,1
37,4
9,8
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
36,3
19,9
8,3
4,5
Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej
37,6
15,5
8,6
3,5
Zysk (strata) netto
29,6
12,7
6,7
2,9
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
63,9
26,4
14,6
6
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjne
-26,1
-22,2
-6
-5
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-18,8
-17,6
-4,3
-4
Przepływy pieniężne netto razem
19
-13,4
4,3
-3
312 020
312 019
312 020
312 019
Aktywa
3 849,8
3 784,1
845,7
831,3
Zobowiązania długoterminowe
990,5
874,6
217,6
192,1
Zobowiązania krótkoterminowe
545,4
627
119,8
137,7
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
2 282,3
2 251
501,4
494,5
Kapitał zakładowy
51
51
11,2
11,2
Liczba akcji (szt.
51 051 249
51 051 249
51 051 249
51 051 249
Zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR
0,57
1,44
0,13
0,32
Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR
44,71
44,09
9,82
9,69

Wybrane jednostkowe dane finansowe

1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w mln. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w mln. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 (w tys. EUR)
312 020
312 019
312 020
312 019
Przychody operacyjne
9,8
9,5
2,2
2,2
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
13,4
9,9
3
2,3
Zysk (strata) brutto
15,9
12,1
3,6
2,8
Zysk (strata) netto
16,2
11,6
3,7
2,6
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-2,5
-2,9
-0,6
-0,7
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
30,7
9,8
7
2,2
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
0
-0,2
0
0
Przepływy pieniężne netto razem
28,2
6,7
6,4
1,5
312 020
312 019
312 020
312 019
Aktywa
2 335,9
2 319,1
513,1
509,4
Zobowiązania długoterminowe
161,9
161,4
35,6
35,5
Zobowiązania krótkoterminowe
9,1
9,1
2
2
Kapitał własny
2 164,8
2 148,6
475,5
472
Kapitał zakładowy
51
51
11,2
11,2
Liczba akcji (szt.
51 051 249
51 051 249
51 051 249
51 051 249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN / EUR
0,32
1,06
0,07
0,23
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN / EUR
42,4
42,09
9,31
9,25
Powyższe dane finansowe za okres zakończony dnia 31 marca 2020 roku i okres zakończony dnia 31 marca 2019 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 marca 2020 roku: 4,5523 PLN/EUR - pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku: 4,3963 PLN/EUR
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
bDKgDlQT