Trwa ładowanie...
bDKgcjUB

Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
PHN SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2020-11-18
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-11-18
Marcin Mazurek
Prezes Zarządu
2020-11-18
Tomasz Górnicki
Wiceprezes - Członek Zarządu ds. Inwestycji
2020-11-18
Tomasz Sztonyk
Członek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi
2020-11-18
Krzysztof Zgorzelski
Członek Zarządu ds. Finansowych
2020-11-18
Piotr Przednowek
Członek Zarządu ds. Rozwoju
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w mln. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w mln. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w mln. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w mln. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)
302 020
302 019
302 020
302 019
Przychody operacyjne
381,6
134,1
86,3
31,1
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
12,3
72,5
2,8
16,8
Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej
-3,3
56,1
-0,8
13
Zysk (strata) netto
-14,7
43,8
-3,3
10,2
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
129
93,1
29,2
21,6
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-107
-137,4
-24,2
-31,9
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-96,9
145,2
-21,9
33,7
Przepływy pieniężne netto razem
-74,9
100,9
-16,9
23,4
302 020
302 019
302 020
302 019
Aktywa
3 941,6
3 420,7
870,7
782,1
Zobowiązania długoterminowe
1 127,8
844,4
249,1
193,1
Zobowiązania krótkoterminowe
573,5
503,6
126,7
115,2
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
2 209,3
2 045,4
488
467,7
Kapitał zakładowy
51,1
46,8
11,3
10,7
Liczba akcji (szt.
51 051 249
46 828 876
51 051 249
46 828 876
Zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR
-0,28
0,93
-0,06
0,22
Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR
43,28
43,68
9,56
9,99

Wybrane jednostkowe dane finansowe

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w mln. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w mln. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)
302 020
302 019
302 020
302 019
Przychody operacyjne
29,5
28,9
6,7
6,7
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-37,5
25
-8,5
5,8
Zysk (strata) brutto
-32,5
30,4
-7,3
7,1
Zysk (strata) netto
-32,7
29,1
-7,4
6,8
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-3,7
-4,3
-0,8
-1
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-46,1
-65,2
-10,4
-15,1
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-31,3
111
-7,1
25,8
Przepływy pieniężne netto razem
-81,1
41,5
-18,3
9,6
302 020
302 019
302 020
302 019
Aktywa
2 314,2
2 118,4
511,2
484,4
Zobowiązania długoterminowe
213,3
162,3
47,1
37,1
Zobowiązania krótkoterminowe
12,7
8,2
2,8
1,9
Kapitał własny
2 088,2
1 947,9
461,3
445,4
Kapitał zakładowy
51,1
46,8
11,3
10,7
Liczba akcji (szt.
51 051 249
46 828 876
51 051 249
46 828 876
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN / EUR
-0,64
0,62
-0,14
0,14
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN / EUR
40,9
41,6
9,04
9,51
Powyższe dane finansowe za 9 miesięcy 30 września 2020 roku i oraz za 9 miesięcy 30 września 2019 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2020 roku: 4,5268 PLN/EUR, oraz na dzień 30 września 2019 roku: 4,3736 PLN/EUR - pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów NBP od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku: 4,4241 PLN/EUR oraz według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku: 4,3086 PLN/EUR
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
bDKgcjVj