Trwa ładowanie...
bESPsbYR
Notowania

Raport roczny R

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2019-02-28
Zbigniew Jagiełło
Prezes Zarządu
2019-02-28
Rafał Antczak
Wiceprezes Zarządu
2019-02-28
Rafał Kozłowski
Wiceprezes Zarządu
2019-02-28
Maks Kraczkowski
Wiceprezes Zarządu
2019-02-28
Mieczysław Król
Wiceprezes Zarządu
2019-02-28
Adam Marciniak
Wiceprezes Zarządu
2019-02-28
Piotr Mazur
Wiceprezes Zarządu
2019-02-28
Jakub Papierski
Wiceprezes Zarządu
2019-02-28
Jan Emeryk Rościszewski
Wiceprezes Zarządu
2019-02-28
Danuta Szymańska
Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Podatków
2018 (w mln. zł)2017 (w mln. zł)2018 (w tys. EUR)2017 (w tys. EUR)
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Wynik z tytułu odsetek
8 490
7 901
1 990
1 861
Wynik z tytułu prowizji i opłat
2 482
2 687
582
633
Wynik z działalności operacyjnej
4 471
3 785
1 048
892
Zysk brutto
4 471
3 785
1 048
892
Zysk netto
3 335
2 774
782
654
Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR
2,67
2,22
0,63
0,52
Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR
2,67
2,22
0,63
0,52
Dochody całkowite netto
3 760
3 397
881
800
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
15 001
22 871
3 516
5 388
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-5 320
-6 502
-1 247
-1 532
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-2 198
-11 396
-515
-2 685
Przepływy pieniężne netto
7 483
4 973
1 754
1 172
Suma aktywów
300 413
277 784
69 863
66 600
Kapitał własny ogółem
38 360
35 987
8 921
8 628
Kapitał zakładowy
1 250
1 250
291
300
Liczba akcji (w mln
1 250
1 250
1 250
1 250
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR
30,69
28,79
7,14
6,9
Rozwodniona liczba akcji (w mln
1 250
1 250
1 250
1 250
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR
30,69
28,79
7,14
6,9
Łączny współczynnik kapitałowy
21,33
19,59
21,33
19,59
Kapitał Tier 1
35 070
32 597
8 156
7 815
Kapitał Tier 2
2 700
1 700
628
408
Wybrane pozycje sprawozdania finansowego przeliczono na EUR według następujących kursów 31.12.2018 31.12.2017 średnia kursów NBP na koniec miesięcznych okresów(pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych)                4,2669                4,2447 kurs średni NBP na dzień(pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej)               4,3000               4,1709
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
bESPsbZz