Trwa ładowanie...
bEKdLNhN
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Pozbud T&R SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2020-11-27
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-11-27
Łukasz Fojt
Prezes Zarządu
2020-11-27
Michał Ulatowski
Wiceprezes Zarządu
2020-11-27
Andrzej Raubo
Wiceprezes Zarządu

SKONSOLIDOWANE

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)kwartał(y) narastająco / okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)kwartał(y) narastająco / okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
130 670
138 027
29 417
32 035
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
33 880
15 670
7 627
3 637
Zysk (strata) brutto
30 946
11 752
6 967
2 728
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej (tys. zł
22 674
9 608
5 104
2 230
- z działalności kontynuowanej (tys. zł
22 674
9 608
5 104
2 230
- z działalności zaniechanej (tys. zł
0
0
0
0
Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym
0
0
0
0
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Aktywa razem
490 371
378 011
108 326
88 766
Rzeczowe aktywa trwałe
127 771
119 208
28 226
27 993
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
23 504
23 187
5 192
5 445
Należności krótkoterminowe
54 337
42 113
12 003
9 889
Należności długoterminowe
1 454
1 004
321
236
Zobowiązania krótkoterminowe
167 237
139 947
36 944
32 863
Zobowiązania długoterminowe
88 431
68 431
19 535
16 069
Kapitał własny
234 702
169 633
51 847
39 834
Kapitał zakładowy
44 837
26 774
9 905
6 287
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-13 813
-6 929
-3 110
-1 608
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-328
-3 798
-74
-881
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-5 788
-8 105
-1 303
-1 881
Zmiana stanu środków pieniężnych
-19 930
-18 832
-4 487
-4 371
Liczba akcji (szt.
44 836 769
26 774 179
44 836 769
26 774 179
Średnioważona liczba akcji (szt.
44 836 769
26 774 179
44 836 769
26 774 179
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.
44 836 769
26 774 179
44 836 769
26 774 179
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR
0,51
0,36
0,11
0,08
- z działalności kontynuowanej (PLN
0,51
0,27
0,11
0,06
- z działalności zaniechanej (PLN
0
0
0
0
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w PLN/EUR
0,51
0,36
0,11
0,08
- z działalności kontynuowanej (PLN
0,51
0,27
0,11
0,06
- z działalności zaniechanej (PLN
0
0
0
0
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR
5,23
6,34
1,16
1,49
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR
5,23
6,34
1,16
1,49

JEDNOSTKOWE

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. zł)kwartał(y) narastająco / okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 (w tys. EUR)kwartał(y) narastająco / okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)
Wybrane dane finansowe
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
43 589
94 032
9 813
21 824
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
3 186
10 333
717
2 398
Zysk (strata) brutto
1 829
6 717
412
1 559
Zysk (strata) netto
742
5 537
167
1 285
Wybrane dane finansowe
Aktywa razem
320 577
283 301
70 818
66 526
Rzeczowe aktywa trwałe
116 496
119 135
25 735
27 976
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
15 437
14 858
3 410
3 489
Należności krótkoterminowe
50 583
49 755
11 174
11 684
Należności długoterminowe
1 001
1 004
221
236
Zobowiązania krótkoterminowe
64 619
72 244
14 275
16 965
Zobowiązania długoterminowe
59 314
57 550
13 103
13 514
Kapitał własny
196 644
153 507
43 440
36 047
Kapitał zakładowy
44 837
26 774
9 905
6 287
Wybrane dane finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-1 269
-124
-286
-29
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
16
-3 265
4
-758
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-13 227
-15 482
-2 978
-3 593
Zmiana stanu środków pieniężnych
-14 480
-18 871
-3 260
-4 380
Liczba akcji (szt.
44 836 769
26 774 179
44 836 769
26 774 179
Średnioważona liczba akcji (szt.
44 836 769
26 774 179
44 836 769
26 774 179
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.
44 836 769
26 774 179
44 836 769
26 774 179
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR
0,02
0,21
0
0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w PLN/EUR
0,02
0,21
0
0,05
Wybrane dane finansowe
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR
4,39
5,96
0,97
1,4
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR
4,39
5,96
0,97
1,4
Powyższe dane finansowe narastająco za III kwartał 2020 roku wraz z danymi porównawczymi zostały przeliczone na EUR wg następujących zasad: a) poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej- według średniego kursu NPB ogłoszonego na dzień 30 września 2020 roku- 4,5268 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2019 roku- 4,2585), b) poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych- według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłoszonych na ostatni dzień każdego miesiąca obrotowego: od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku - 4,4420 PLN/EUR ( dla okresu od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku 4,3086).
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
bEKdLNiv