Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2019-09-05
Jakub Dwernicki
Prezes Zarządu
2019-09-05
Robert Stasik
Wiceprezes Zarządu
2018 (w tys. zł)2017 (w tys. zł)2018 (w tys. EUR)2017 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
145 615
110 595
33 933
26 079
Zysk/strata na działalności operacyjnej
25 095
16 774
5 848
3 955
Zysk/strata przed opodatkowaniem
20 884
13 490
4 867
3 181
Zysk/strata netto
16 714
10 527
3 895
2 482
Liczba akcji
14 180 000
12 275 824
14 180 000
12 275 824
Zysk netto na akcję (w zł/EUR na jedną akcję
0,58
0,39
0,14
0,09
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
34 907
19 005
8 135
4 482
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
-42 071
-64 743
-9 804
-15 267
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
6 991
58 267
1 629
13 740
Przepływy pieniężne netto ogółem
-173
12 530
-40
2 955
Stan na dzień
Aktywa trwałe
224 131
186 033
52 712
42 652
Aktywa obrotowe
36 670
31 928
8 624
7 320
Aktywa ogółem
260 801
217 961
61 336
49 973
Kapitał podstawowy
284
284
67
65
Kapitał własny
94 370
105 094
22 194
24 095
Zobowiązania razem
166 431
112 867
39 142
25 877
Zobowiązania długoterminowe
84 041
67 747
19 765
15 533
Zobowiązania krótkoterminowe
82 390
45 120
19 377
10 345
Kapitał własny i zobowiązania razem
260 801
217 961
61 336
49 973
Liczba akcji
14 180 000
12 275 824
14 180 000
12 275 824
Wartość ksiegowa na akcję (w zł/EUR na jedną akcję
6,66
8,56
1,57
1,96
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa