Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
R22 SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2021-11-16
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-11-16
Jakub Dwernicki
Prezes Zarządu
2021-11-16
Robert Stasik
Wiceprezes Zarządu
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-03-31 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-03-31 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
209 367
141 678
45 929
32 627
Zysk/strata na działalności operacyjnej
38 770
26 660
8 505
6 139
Zysk/strata przed opodatkowaniem
33 826
19 493
7 420
4 489
Zysk/strata netto
28 015
15 679
6 146
3 611
Średnia ważona liczba akcji
14 100 000
14 100 000
14 100 000
14 100 000
Zysk netto na akcję (w zł/EUR na jedną akcję
1,59
0,78
0,35
0,18
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
53 646
40 860
11 768
9 410
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
-78 223
-56 649
-17 160
-13 046
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
135 445
11 802
29 713
2 718
Przepływy pieniężne netto ogółem
101 799
-6 963
22 332
-1 603
Stan na dzień
Aktywa trwałe
421 413
323 885
90 961
70 184
Aktywa obrotowe
154 921
51 106
33 439
11 074
Aktywa ogółem
576 334
374 991
124 400
81 258
Kapitał podstawowy
284
284
61
62
Kapitał własny
271 199
84 481
58 538
18 307
Zobowiązania razem
305 135
290 510
65 863
62 952
Zobowiązania długoterminowe
193 253
204 547
41 713
44 324
Zobowiązania krótkoterminowe
111 882
85 963
24 149
18 628
Kapitał własny i zobowiązania razem
576 334
374 991
124 400
81 258
Średnia ważona liczba akcji
14 100 000
14 100 000
14 100 000
14 100 000
Wartość ksiegowa na akcję (w zł/EUR na jedną akcję
12,26
4,81
2,65
1,04
Kurs EUR/PLN do przeliczenia wartości bilansowych
4,6329
4,6148
Kurs EUR/PLN do przeliczenia wartości sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych
4,5585
4,3424
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.