Trwa ładowanie...
Notowania

Skonsolidowany raport półroczny PSr

Spółka
R22 SA
Okres
Skonsolidowany raport półroczny PSr
Tytuł
za półrocze roku obrotowego obejmujące okres od 2021-01-01 do 2021-06-30
Data utworzenia
2021-08-31
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2021-08-31
Jakub Dwernicki
Prezes Zarządu
2021-08-31
Robert Stasik
Wiceprezes Zarządu
półrocze / 2021 (w tys. )półrocze / 2019 (w tys. )półrocze / 2021 (w tys. EUR)półrocze / 2019 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
135 555
92 189
29 811
21 362
Zysk/strata na działalności operacyjnej
26 428
17 250
5 812
3 997
Zysk/strata przed opodatkowaniem
22 935
13 557
5 044
3 141
Zysk/strata netto
18 930
10 376
4 163
2 404
Średnia ważona liczba akcji
14 100 000
14 100 000
14 100 000
14 100 000
Zysk netto na akcję (w zł/EUR na jedną akcję
1,09
0,51
0,24
0,12
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
31 640
22 002
6 958
5 098
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
-5 647
-27 432
-1 242
-6 357
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
138 194
-3 249
30 391
-753
Przepływy pieniężne netto ogółem
164 188
-8 678
36 108
-2 011
Stan na dzień
Aktywa trwałe
326 335
323 885
72 185
70 184
Aktywa obrotowe
214 960
51 106
47 549
11 074
Aktywa ogółem
541 295
374 991
119 734
81 258
Kapitał podstawowy
284
284
63
62
Kapitał własny
261 381
84 481
57 817
18 307
Zobowiązania razem
279 914
290 510
61 917
62 952
Zobowiązania długoterminowe
194 819
204 547
43 094
44 324
Zobowiązania krótkoterminowe
85 095
85 963
18 823
18 628
Kapitał własny i zobowiązania razem
541 295
374 991
119 734
81 258
Średnia ważona liczba akcji
14 100 000
14 100 000
14 100 000
14 100 000
Wartość ksiegowa na akcję (w zł/EUR na jedną akcję
11,77
4,81
2,6
1,04
Kurs EUR/PLN do przeliczenia wartości bilansowych  4,5208 4,6148 Kurs EUR/PLN do przeliczenia wartości sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych  4,5472 4,3155
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.